KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA INSTYTUCJI

PROCEDURA WYDAWANIA KART OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ:

 

1. Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca (KOZ) wydawana jest dla osób fizycznych, posiadających prawo do władania pojazdem samochodowym, uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym, umowie kredytu lub leasingu oraz jednocześnie:

 a) zameldowanych na pobyt stały lub czasowy (nie krótszy niż 30 dni) w SPP bądź przy ulicach przyległych do SPP, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały*,

Wykaz niezbędnych dokumentów do wydania karty dla osób spełniających warunki zawarte w lit. a):

- prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek,

- kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie KOZ. Nazwa odbiorcy i numer konta na które należy dokonać opłaty: Urząd Miasta Sopotu,
56 1020 1811 0000 0702 0373 5370, tytułem „Imię Nazwisko Wnioskodawcy – Karta opłaty zryczałtowanej SPP”, za okres, na jaki ubiega się o kartę (minimalny okres 1 miesiąca/30 dni, a maksymalny 12 miesięcy/360 dni). Opłata za 1 miesiąc wynosi 5 zł.,

- jeśli samochód jest przedmiotem umowy kredytu lub leasingu, kopia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy.

 

b) płacących podatek dochodowy w Sopocie i które wykażą tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym na terenie SPP bądź przy ulicach przyległych do SPP, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały,

Wykaz niezbędnych dokumentów do wydania karty dla osób spełniających warunki zawarte w lit. b):

prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek,

- kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,

- kopia dokumentów wskazujących posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

- zaświadczenie z Organu właściwego do spraw opodatkowania (Urząd Skarbowy),  potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego w Gminie Miasta Sopotu,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie KOZ. Nazwa odbiorcy i numer konta na które należy dokonać opłaty : Urząd Miasta Sopotu, 
56 1020 1811 0000 0702 0373 5370, tytułem „Imię Nazwisko Wnioskodawcy – Karta opłaty zryczałtowanej SPP”, za okres, na jaki ubiega się o kartę (minimalny okres 1 miesiąca/30 dni, a maksymalny 12 miesięcy/360 dni). Opłata za 1 miesiąc wynosi 5 zł.,

- jeśli samochód jest przedmiotem umowy kredytu lub leasingu, kopia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy.

 

 

 Dokumenty o których mowa powyżej można złożyć:

  1. Osobiście w formie papierowej, wrzucając całość dokumentacji w kopercie do urny na dokumenty, umieszczonej przy wejściu głównym UM Sopotu.
  2. W formie elektronicznej, przesyłając skany wszystkich niezbędnych dokumentów na adres abonamenty@um.sopot.pl
  3. Poprzez operatora pocztowego, wysyłając całość dokumentacji na adres: Straż Miejska w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.

 

Odbiór kart opłaty zryczałtowanej odbywać się będzie w UM Sopotu (dyżurka Straży Miejskiej), jednak tylko i wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym przez wyznaczonego pracownika SM. W trosce o Państwa komfort, karty wydawane będą także poza godzinami pracy Urzędu Miasta. Warunkiem odbioru karty jest okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość Wnioskodawcy.

 

Dokumenty do pobrania:  

Wniosek o wydanie karty (.docx)

Wniosek o wydanie karty (.pdf)

 

Podstawy prawne:

UCHWAŁA NR X/169/2019 z dnia 22 października 2019r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat;

https://bip.sopot.pl/m,209,uchwaly-rady-miasta-2019.html

 

UCHWAŁA NR XIII/229/2020  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/169/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat;

https://bip.sopot.pl/a,19570,uchwaly-rady-miasta-2020.html

 

UCHWAŁA NR XIX/328/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/169/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat;

https://bip.sopot.pl/a,19570,uchwaly-rady-miasta-2020.html

 

 

 

PROCEDURA WYDAWANIA BEZPŁATNYCH KART ABONAMENTOWYCH

 

1. Bezpłatne abonamenty wydawane są dla:

a) kierujących pojazdami wykorzystywanymi w związku z charytatywną opieką medyczną i duchową, pełnioną nad chorymi, wymagającymi opieki paliatywnej w ich domach na terenie Sopotu;

b) kierujących pojazdami służbowymi instytucji państwowych i samorządowych;

 

2. Bezpłatna karta abonamentowa wydawana jest na wniosek instytucji. We wniosku winny być zawarte: dane i pieczęć instytucji oraz podpis osoby upoważnionej do jej reprezentowania.

 

Na każdy pojazd należy złożyć oddzielny wniosek.

 

Dokumenty o których mowa powyżej można złożyć:

  1. Osobiście w formie papierowej, wrzucając całość dokumentacji w kopercie do urny na dokumenty, umieszczonej przy wejściu głównym UM Sopotu.
  2. W formie elektronicznej, przesyłając skany wszystkich niezbędnych dokumentów na adres abonamenty@um.sopot.pl
  3. Poprzez operatora pocztowego, wysyłając całość dokumentacji na adres: Straż Miejska w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.

 

Odbiór bezpłatnych kart abonamentowych odbywać się będzie w UM Sopotu (dyżurka Straży Miejskiej), jednak tylko i wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym przez wyznaczonego pracownika SM. W trosce o Państwa komfort, karty wydawane będą także poza godzinami pracy Urzędu Miasta. Warunkiem odbioru karty jest okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania instytytucji.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie karty (.docx)

Wniosek o wydanie karty (.pdf)

 

Podstawy prawne:

UCHWAŁA NR X/169/2019 z dnia 22 października 2019r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat;

https://bip.sopot.pl/m,209,uchwaly-rady-miasta-2019.html

 

UCHWAŁA NR XIII/229/2020  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/169/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat;

https://bip.sopot.pl/a,19570,uchwaly-rady-miasta-2020.html

 

UCHWAŁA NR XIX/328/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/169/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat;

https://bip.sopot.pl/a,19570,uchwaly-rady-miasta-2020.html

 

 

Straż Miejska zajmuję się wyłącznie wydawaniem kart opłaty zryczałtowanej dla mieszkańców oraz bezpłatnych abonamentów dla instytucji charytatywnych, opieki medycznej i duchowej, pełnioną nad chorymi, wymagającymi opieki paliatywnej w ich domach na terenie Sopotu.

Wszystkie pozostałe czynności związane z Strefą Płatnego Parkowania należą do:

 

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

Dział Parkowania

Al. Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot

Godziny przyjęć interesantów: pon. – pt. w godz. 7 – 10, 12 – 15

tel./fax: 58 550 59 55

e-mail: zdiz-parkowanie@sopot.pl

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |