Komisje

SKŁADY KOMISJI RADY MIASTA SOPOTU


1. Komisja Strategii Rozwoju
1) Grzegorz Wendykowski - przewodniczący
2) Aleksandra Gosk - wiceprzewodnicząca
3) Piotr Bagiński
4) Grażyna Czajkowska
5) Jarosław Kempa
6) Bartosz Łapiński
7) Natalia Pobłocka

2. Komisja Rozwoju i Urbanistyki
1) Grażyna Czajkowska - przewodnicząca
2) Natalia Pobłocka - wiceprzewodnicząca
3) Jan Karasowski
4) Jarosław Kempa
5) Tomasz Lipiński

3. Komisja Edukacji
1) Jerzy Smolarek - przewodniczący
2) Piotr Bagiński - wiceprzewodniczący
3) Wieczesław Augustyniak
4) Jarosław Kempa
5) Bartosz Łapiński
6) Anna Łukasiak

4. Komisja Turystyki i Uzdrowiska
1) Aleksandra Gosk - przewodnicząca
2) Lesław Orski - wiceprzewodniczący
3) Zbigniew Duzinkiewicz
4) Maria Filipkowska-Walczuk
5) Wojciech Fułek
6) Paweł Petkowski

5. Komisja Gospodarki Komunalnej
1) Tomasz Lipiński - przewodniczący
2) Grzegorz Wendykowski - wiceprzewodniczący
3) Irena Ellward
4) Piotr Kurdziel
5) Bartosz Łapiński

6. Komisja Zdrowia i Rozwoju Społecznego
1) Maria Filipkowska-Walczuk - przewodnicząca
2) Zbigniew Duzinkiewicz - wiceprzewodniczący
3) Wieczesław Augustyniak
4) Irena Ellward
5) Jerzy Hall
6) Paweł Petkowski
7) Natalia Pobłocka

7. Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami
1) Marcin Stefański - przewodniczący
2) Paweł Petkowski - wiceprzewodniczący
3) Grażyna Czajkowska
4) Irena Ellward
5) Maria Filipkowska-Walczuk
6) Lesław Orski

8. Komisja Sportu i Młodzieży
1) Lesław Orski - przewodniczący
2) Jerzy Smolarek – wiceprzewodniczący
3) Wieczesław Augustyniak
4) Jerzy Hall
5) Marcin Stefański

9. Komisja Kultury
1) Anna Łukasiak - przewodnicząca
2) Tomasz Lipiński - wiceprzewodniczący
3) Piotr Bagiński
4) Zbigniew Duzinkiewicz
5) Wojciech Fułek
6) Jerzy Hall

10. Komisja Rewizyjna
1) Jan Karasowski - przewodniczący
2) Grażyna Czajkowska - wiceprzewodnicząca
3) Aleksandra Gosk
4) Piotr Kurdziel
5) Jerzy Smolarek
6) Grzegorz Wendykowski

11. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Piotr Kurdziel - przewodniczący
2) Wojciech Fułek - wiceprzewodniczący
3) Jan Karasowski
4) Anna Łukasiak
5) Marcin Stefański

Transmisja obrad

Transmisja obrad Rady Miasta Sopotu

Komisja Gospodarki Komunalnej

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy związane z:

 • opiniowaniem spraw związanych z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi miasta. Współpraca z Wydziałem Lokalowym przy tworzeniu polityki mieszkaniowej miasta i przygotowaniu regulaminu rozdziału mieszkań komunalnych,

 • gospodarką miejską, w tym prowadzenie polityki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gazową, oświetlenia miasta; techniczną, telekomunikacji i łączności, zieleni komunalnej i prowadzenie polityki w zakresie transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, ulic, mostów i placów; inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa z infrastrukturą zadrzewień, inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu budowy, remontów kapitalnych i bieżących w gospodarce komunalnej, komunikacji i lokali użytkowych,

 • ochroną środowiska, w szczególności prowadzeniem polityki w zakresie kształtowania środowiska zgodnie z potrzebami miasta-uzdrowiska, dbałością o walory krajobrazowe oraz wypoczynkowe miasta, opiniowaniem inwestycji realizowanych na terenie miasta w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony powietrza i powierzchni ziemi.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przedmiot działania Komisji:

Przedmiot działania komisji określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 7 do Statutu Miasta Sopotu.  (Uchwała Nr  XI/115/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu).

Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami

Przedmiot działania komisji:

a)     sprawy bezpieczeństwa, w tym współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi instytucjami w sprawie zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa społeczeństwu miasta, opiniowanie działań miasta z zakresu bezpieczeństwa i ładu publicznego, współdziałanie przy organizowaniu wyborów ławników do sądów powszechnych i opiniowanie przepisów porządkowych, a także sprawy związane z egzekucją istniejącego prawa i przepisów na terenie miasta,

b)     sprawy związane z konsultacjami społecznymi,

c)     sprawy związane z budżetem obywatelskim:

 • opracowanie zasad budżetu obywatelskiego w porozumieniu z Prezydentem Miasta Sopotu i nadzór nad jego realizacją,
 • weryfikacja zgłoszonych projektów,
 • wskazanie i wybór propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańcom Sopotu oraz zadań negatywnie zweryfikowanych wraz z uzasadnieniem,
 • sporządzenie sprawozdania informacyjnego z wyników głosowania nad budżetem obywatelskim,

d)     sprawy związane ze Statutem Miasta oraz statutami i regulaminami jednostek organizacyjnych miasta.

 

 

Komisja Rewizyjna

Przedmiot działania komisji określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Sopotu.  (Uchwała Nr  XI/115/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu).

 

Komisja Edukacji

Przedmiot działania Komisji:

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy związane z oświatą, w tym  prowadzeniem polityki w zakresie funkcjonowania samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych, organizowaniem i budowaniem rynku usług oświatowych, współpracą w zakresie problematyki edukacyjnej z uczelniami i organizacjami społeczno-politycznymi, a także opiniowaniem zadań z zakresu remontów kapitalnych i bieżących obiektach oświatowo-wychowawczych oraz stymulowaniem i kształtowaniem pracy wychowawczej oraz kulturotwórczej w placówkach oświatowych oraz wspomagających (np. Młodzieżowy Dom Kultury).Komisja Rozwoju i Urbanistyki

Przedmiot działania Komisji:

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy związane z: gospodarką przestrzenną, w tym tworzeniem podstaw i warunków do kształtowania ładu przestrzennego, opiniowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań projektowych dotyczących wybranych elementów przestrzeni miasta. Do zadań Komisji należeć będzie ponadto opiniowanie spraw z zakresu gospodarki gruntami, w tym dotyczących ewidencji gruntów, rejestru gruntów, systemu informacji o terenie, tworzenia zasobów gruntów, prowadzenie polityki w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz polityki rozwoju budownictwa, infrastruktury technicznej i społecznej i inwestycji własnych miasta oraz współpraca z samorządami lokalnymi regionu pomorskiego w zakresie rozwoju wspólnej infrastruktury użytkowej.

Komisja Turystyki i Uzdrowiska

Przedmiot działania Komisji:

Przedmiotem działania Komisji obejmuje sprawy związane z turystyką, w tym  upowszechnianiem  turystyki  jako  formy  spędzania  wolnego czasu, tworzenia warunków  do  właściwej organizacji i rozwoju turystyki indywidualnej i grupowej w mieście, współpracę z jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i promocji nowych form uprawiania  turystyki  oraz    szerokie    działania   na   rzecz   upowszechniania    turystyki młodzieżowej i turystyki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto przedmiotem działania komisji są sprawy związane ze statusem uzdrowiska, rozpatrywaniem i opiniowaniem zadań z zakresu inwestycji oraz remontów w  obiektach   uzdrowiskowych,  współpracy z jednostkami miejskimi w zakresie rozwoju funkcji uzdrowiskowej miasta.

dyżury

Dyżury Radnych Miasta Sopotu

Skład Rady Miasta - kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

WIĘCEJ

Radni poprzednich kadencji

 

WIĘCEJ

Projekty uchwał

Projekty Uchwał Rady Miasta Sopotu - opisy w plikach do pobrania.

Na stronie znajdują się aktualne projekty uchwał sopockiej Rady Miasta

WIĘCEJ

O Radzie Miasta Sopotu

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz jej liczebność określa odpowiednia ustawa.

WIĘCEJ

Komisja Kultury

Przedmiot działania Komisji:

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy związane z kulturą, w szczególności prowadzeniem polityki rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki oraz rewaloryzacji zabytków, patronowaniem i wspieraniem inicjatyw o charakterze kulturalnym, proponowaniem oraz opiniowaniem  nazw ulic i placów, zgłaszaniem Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków dóbr kultury zasługujących na ochronę i umieszczenie w rejestrze zabytków. Komisja zajmować się również będzie szeroko rozumianą promocją miasta, strategią marketingową i współpracą zagraniczną.

 

Komisja Sportu i Młodzieży

Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane ze:

 • ze sportem, w tym prowadzeniem polityki upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, opiniowaniem zadań z zakresu budowy, remontów kapitalnych i bieżących obiektów sportowych i rekreacyjnych; współpracą z jednostkami miejskimi w zakresie promocji różnorodnych form rekreacji,

 • ze sprawami młodzieży, w szczególności utrzymywaniem stałych kontaktów z młodzieżą i jej organizacjami, promocją inicjatyw obywatelskich młodego pokolenia, kształtowaniem kontaktów z organizacjami młodzieżowymi miast partnerskich, współpracą z organizacjami młodzieżowymi w zakresie promocji różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i edukacji zdrowotnej oraz prowadzeniem działań na rzecz aktywizacji młodzieży, w szczególności młodzieży niepełnosprawnej.

 

 

Komisja Strategii Rozwoju

Przedmiotem działania Komisji są sprawy  związane ze:

 • strategią rozwoju gospodarczego i oceną realizacji zadań strategicznych miasta, aktualizacją Planu Strategicznego Miasta Sopotu, opracowywaniem programów operacyjnych rozwoju miasta oraz dostosowywaniem priorytetów, celów i zadań  rozwoju Sopotu do zakresu działania i zadań powiatu, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, a także stałym monitorowaniem stopnia realizacji strategii,

 • współpracą w przygotowywaniu projektów uchwał budżetowych, kontrolą ich realizacji, opiniowaniem projektów uchwał o zmianach budżetu oraz uchwał o procedurze uchwalania budżetu, opiniowaniem wniosków dotyczących zaciągania kredytów oraz opiniowaniem projektów  finansowania inwestycji własnych miasta,

 • wnioskowaniem zmian organizacyjnych i gospodarczych w stosunku do jednostek i przedsiębiorstw podlegających miastu takich jak zmian formy własności, profilu produkcji lub usług, likwidacji, łączenia bądź wchodzenia w spółki, podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.Komisja Rozwoju Społecznego

Przedmiot działania Komisji:

Przedmiot działania Komisji obejmuje sprawy związane z kształtowaniem oraz opiniowaniem polityki miasta w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, prowadzeniem polityki w zakresie zwalczania patologii społecznych, w tym alkoholizmu i narkomanii, rozpatrywaniem i opiniowaniem zadań z zakresu remontów kapitalnych i bieżących w obiektach służby zdrowia i opieki społecznej, kształtowaniem polityki w zakresie pomocy społecznej, opieki nad rodziną, osobami w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnymi oraz opiniowaniem inicjatyw obywatelskich z zakresu spraw społecznych; stymulowaniem polityki prorodzinnej, a także współpraca z instytucjami ochrony zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi i opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez te organizacje.

© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |