Konsultacje Programu Strategicznego na rzecz Seniorów

Podsumowanie konsultacji społecznych w terminie 1 – 30 czerwca 2015 roku

Sopot – kurort pełen rożnych możliwości spędzenia czasu podczas wakacji  – pamięta także o swoich mieszkańcach, których ponad ¼ to osoby starsze. Od wielu lat realizowane są programy na rzecz seniorów, które na stałe wpisały się w działania Miasta m.in. „Kawiarnia dla seniora”, Sopockie Targi Seniora, programy zdrowotne, standaryzacja usług opiekuńczych, dofinansowanie rehabilitacji społecznej czy liczne wydarzenia organizowane przez Centrum Seniora. Patrząc na rozległość działań władze zdecydowały o stworzeniu dokumentu programowego – Programu Strategicznego, w którym zawarte zostaną najważniejsze kierunki działania Miasta mające na celu polepszenie jakości życia osób starszych w Sopocie. Powstanie dokumentu poprzedzone zostało badaniami wśród losowo wybranych mieszkańców, zbieraniem ich opinii oraz konsultacjami z osobami i ekspertami zajmującymi się tym zagadnieniem.

W czerwcu 2015 roku podczas konsultacji społecznych zwróciliśmy się do mieszkańców Sopotu o opinie i uwagi do SOPOCKIEGO PROGRAMU STRATEGICZNEGO NA RZECZ SENIORÓW DO 2020 ROKU.

Konsultacje rozpoczęto akcją informacyjną od maja 2015 roku, która była prowadzona w sposób uwzględniający potrzeby seniorów – do każdego mieszkania dostarczono „Przepis na Sopot” bezpłatny informator miasta Sopotu NR 09/2015, w którym zamieszczono terminy spotkań konsultacyjnych oraz listę miejsc, gdzie można było zapoznać się z dokumentem, w 200 miejscach rozwieszono 500 plakatów i prowadzono akcję informacyjną podczas spotkań dedykowanych bezpieczeństwu i innym kwestiom bliskim sercom seniorów. Każdy z mieszkańców miał także możliwość wypożyczenia projektu dokumentu we wszystkich sopockich bibliotekach lub zapoznania się z nim na miejscu w 23 kolejnych lokalizacjach w całym mieście, w tym instytucjach miejskich, spółdzielniach mieszkaniowych i kawiarniach. Na stronie internetowej dostępne były projekt Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 wraz z raportem z badania: „Sopocki senior – potrzeby i aktywność starszych mieszkańców Sopotu”, lista wszystkich miejsc, gdzie można było się z nim zapoznać oraz informacja o działającym adresie mailowym seniorzy@sopot.pl .

W ramach konsultacji dokument zaprezentowano podczas czterech spotkań otwartych (łącznie uczestniczyło w nich 60 osób), następnie kontynuowano prezentację podczas siedmiu spotkań grup seniorów (łącznie uczestniczyło w nich prawie 190 osób). Na każdym spotkaniu notowano wnioski, postulaty i komentarze dotyczące projektu dokumentu. Mieszkańcy i eksperci dyskutowali o zapisach w dokumencie, ale także poruszali tematy związane z codziennym życiem osób starszych. Szczególnym uznaniem obdarzono propozycję regularnego wydawania „Informatora Seniora”, który ma szansę stać się podręcznym kompendium wiedzy o działaniach, programach i instytucjach dedykowanych seniorom. Koncepcja stworzenia sieci domów sąsiedzkich w perspektywie najbliższych paru lat również spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą. W celu złożenia oficjalnego wniosku o zmianę zapisu w dokumencie niezbędne było wypełnienie ankiety opiniującej dokument. Na każdym ze spotkań informowano o tej konieczności przekazując wydrukowane egzemplarze. Łącznie rozdystrybuowano 600 ankiet opiniujących.

W dniu 30 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje, na którym przedstawiono przekazane przez mieszkańców uwagi do dokumentu oraz wyniki ankiet. W ankiecie 76% osób stwierdziło, iż Program określa najważniejsze kierunki działania na rzecz seniorów. 17% nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Zaledwie 7% uznało Program za niepełny, w zasadniczy sposób nie wskazując brakujących kierunków działania.

Wszystkie uwagi i opinie zostały rozpatrzone – zarówno te zgłoszone podczas spotkań jak i te zawarte w wypełnionych ankietach. W załączeniu wspólna opinia Zespołu Roboczego ds. programu oraz Honorowej Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Sopotu.

Do pobrania:

Rozpatrzenie przekazanych przez mieszkańców uwag i opinii dotyczących Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku

 

Sopocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020

W Sopocie, w porównaniu z województwem Pomorskim i Polską mieszka procentowo najwięcej osób w wieku podeszłym. Jak wskazały ostatnie badania seniorzy stanowią 27,2% ogółu mieszkańców miasta.

Sopocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020 roku jest dokumentem, który z jednej strony prezentuje realizowane dotąd działania miasta na rzecz osób starszych, z drugiej zaś odpowiada na wskazane przez nich samych oraz ich rodziny, sąsiadów i opiekunów potrzeby.

 

W 2014 roku, na zlecenie Urzędu Miasta Sopotu Pracownia Badań Społecznych zrelizowała badanie "Sopocki senior - potrzeby i aktywność starszych mieszkańców Sopotu", w ramach którego 498 osób odpowiedziało na pytania zawarte w kwestionariuszu. Przeprowadzono także prekonsultacje z mieszkańcami Sopotu w formie: spotkań, zebrania pisemnych opinii, w tym z wykorzystaniem nośników elektronicznych.
W oparciu o badanie oraz zebrane opinie powstał program, który stał się bazą do kreowania polityki miejskiej we wszystkich obszarach w taki sposób, by jak najpełniej odpowiadała ona potrzebom i oczekiwaniom osób starszych. Program jest nie tylko zbiorem zaleceń, lecz także pewną filozofią tworzenia polityki Miasta. Każde działanie, które dotyczy lub może dotyczyć seniorów podejmowane jest w zgodzie z tym dokumentem.


Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma podwyższyć partycypację społeczną mieszkańców Sopotu oraz dać im realny wpływ na kształtowanie działań podejmowanych na rzecz seniorów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem:

SOPOCKI PROGRAM STRATEGICZNY NA RZECZ SENIORÓW DO 2020 ROKU

 

Raport PBS - wstęp do opracowania strategii

Początkiem pracy nad Sopockim Porgramem Strategicznym na rzecz Seniorów były badania z których wynikiem możecie się Pańśtwo zapoznać klikając poniższy link.

 

RAPORT PBS

jcg

Szanowni Państwo!

 „Program strategiczny na rzecz seniorów do 2020 roku” to dokument, który – podobnie jak proces starzenia się – dotyczy każdego z nas. Bez względu na to, czy mamy do czynienia ze starością bezpośrednio, czy obserwujemy ją w codziennym życiu wspierając naszych rodziców, dziadków i sąsiadów, działania opisane w tym dokumencie, wpłyną na jakość naszego życia.

 

Treść  Programu to zarówno to, co już się w mieście dzieje z myślą o osobach starszych, jak i działania, które będziemy inicjować w pięcioletniej perspektywie. To dokument ważny jednak nie tylko z uwagi na poszczególne działania, które do 2020 ułatwią życie seniorom. To dokument ważny także – a może przede wszystkim – dlatego, że wyznaczy on podstawowe kierunki polityki miasta również na kolejne lata.

 

To pierwszy sopocki program strategiczny dedykowany seniorom – następne będą wchodzić z nim w dialog. Warto więc, abyśmy wszyscy uczestniczyli w jego tworzeniu, do czego serdecznie Państwa zachęcam.  Każda rozmowa może wpłynąć na komfort naszego życia – dziś i jutro.

 

Zapraszam do zapoznania się z projektem:

SOPOCKI PROGRAM STRATEGICZNY NA RZECZ SENIORÓW DO 2020 ROKU

 

 

Joanna Cichocka-Gula

 

Wiceprezydent Miasta Sopotu

 

 

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |