Aktualności

W tym miejscu znajdziecie Państwo bieżące informacje o aktualnie prowadzonych konsultacjach oraz spotkaniach organizacji pozarządowych w obszarze konsultowanych aktów prawa miejscowego.

SPOTKANIE KONSULTCYJNE DLA ORGANIZACI POZARZĄDOWYCH DOTYCZĄCE „LOKALNEGO PROGRAMU WAKACJE ZA WŁASNE PIENIĄDZE”

09.11.2016

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza sopockie organizacje pozarządowe do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym programu „Wakacje za własne pieniądze”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w dniu 16 listopada br. o godz. 12.00.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza sopockie organizacje pozarządowe do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym programu „Wakacje za własne pieniądze”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w dniu 16 listopada br. o godz. 12.00.

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu przedłużył termin konsultacji do dnia 30 listopada br. Organizacje, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu konsultacyjnym swoje uwagi mogą przesyłać mailowo na formularzu konsultacyjnym (do pobrania) na adres: rada@scop.sopot.pl lub biuro@scop.sopot.pl lub złożyć je osobiście w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Marynarzy 4).

Do pobrania:
1. Lokalny program
2. Formularz konsultacyjny

3. Informacja z konsultacji projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi

ROZWIŃ

Roczny Program współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi

03.08.2016

Zapraszamy do konsultacji w sprawie Rocznego Program współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na rok 2017. Konsultacje trwają do dnia 19.08.2016r.

Zapraszamy do konsultacji w sprawie Rocznego Program współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na rok 2017. Konsultacje trwają do dnia 19.08.2016r.

Wydział Odpowiedzialny – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017

Formularz konsultacji z OP

ROZWIŃ

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA SOPOTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

29.07.2015

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia b.r., o godz. 17.00 w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych (sala nr 1). Projekt programu oraz fromularz konsultacyjny dostępny w „oknie: PROGRAM WSPÓŁPRACY”.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia b.r., o godz. 17.00 w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych (sala nr 1). Projekt programu oraz fromularz konsultacyjny dostępny w „oknie: PROGRAM WSPÓŁPRACY”.

ROZWIŃ

Podsumowanie konsultacji społecznych w terminie 1 – 30 czerwca 2015 roku

23.07.2015

Sopot – kurort pełen rożnych możliwości spędzenia czasu podczas wakacji  – pamięta także o swoich mieszkańcach, których ponad ¼ to osoby starsze. Od wielu lat realizowane są programy na rzecz seniorów, które na stałe wpisały się w działania Miasta m.in. „Kawiarnia dla seniora”, Sopockie Targi Seniora, programy zdrowotne, standaryzacja usług opiekuńczych, dofinansowanie rehabilitacji społecznej czy liczne wydarzenia organizowane przez Centrum Seniora. Patrząc na rozległość działań władze zdecydowały o stworzeniu dokumentu programowego – Programu Strategicznego, w którym zawarte zostaną najważniejsze kierunki działania Miasta mające na celu polepszenie jakości życia osób starszych w Sopocie.

Sopot – kurort pełen rożnych możliwości spędzenia czasu podczas wakacji  – pamięta także o swoich mieszkańcach, których ponad ¼ to osoby starsze. Od wielu lat realizowane są programy na rzecz seniorów, które na stałe wpisały się w działania Miasta m.in. „Kawiarnia dla seniora”, Sopockie Targi Seniora, programy zdrowotne, standaryzacja usług opiekuńczych, dofinansowanie rehabilitacji społecznej czy liczne wydarzenia organizowane przez Centrum Seniora. Patrząc na rozległość działań władze zdecydowały o stworzeniu dokumentu programowego – Programu Strategicznego, w którym zawarte zostaną najważniejsze kierunki działania Miasta mające na celu polepszenie jakości życia osób starszych w Sopocie. Powstanie dokumentu poprzedzone zostało badaniami wśród losowo wybranych mieszkańców, zbieraniem ich opinii oraz konsultacjami z osobami i ekspertami zajmującymi się tym zagadnieniem.

W czerwcu 2015 roku podczas konsultacji społecznych zwróciliśmy się do mieszkańców Sopotu o opinie i uwagi do SOPOCKIEGO PROGRAMU STRATEGICZNEGO NA RZECZ SENIORÓW DO 2020 ROKU.

Konsultacje rozpoczęto akcją informacyjną od maja 2015 roku, która była prowadzona w sposób uwzględniający potrzeby seniorów – do każdego mieszkania dostarczono „Przepis na Sopot” bezpłatny informator miasta Sopotu NR 09/2015, w którym zamieszczono terminy spotkań konsultacyjnych oraz listę miejsc, gdzie można było zapoznać się z dokumentem, w 200 miejscach rozwieszono 500 plakatów i prowadzono akcję informacyjną podczas spotkań dedykowanych bezpieczeństwu i innym kwestiom bliskim sercom seniorów. Każdy z mieszkańców miał także możliwość wypożyczenia projektu dokumentu we wszystkich sopockich bibliotekach lub zapoznania się z nim na miejscu w 23 kolejnych lokalizacjach w całym mieście, w tym instytucjach miejskich, spółdzielniach mieszkaniowych i kawiarniach. Na stronie internetowej dostępne były projekt Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 wraz z raportem z badania: „Sopocki senior – potrzeby i aktywność starszych mieszkańców Sopotu”, lista wszystkich miejsc, gdzie można było się z nim zapoznać oraz informacja o działającym adresie mailowym seniorzy@sopot.pl .

W ramach konsultacji dokument zaprezentowano podczas czterech spotkań otwartych (łącznie uczestniczyło w nich 60 osób), następnie kontynuowano prezentację podczas siedmiu spotkań grup seniorów (łącznie uczestniczyło w nich prawie 190 osób). Na każdym spotkaniu notowano wnioski, postulaty i komentarze dotyczące projektu dokumentu. Mieszkańcy i eksperci dyskutowali o zapisach w dokumencie, ale także poruszali tematy związane z codziennym życiem osób starszych. Szczególnym uznaniem obdarzono propozycję regularnego wydawania „Informatora Seniora”, który ma szansę stać się podręcznym kompendium wiedzy o działaniach, programach i instytucjach dedykowanych seniorom. Koncepcja stworzenia sieci domów sąsiedzkich w perspektywie najbliższych paru lat również spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą. W celu złożenia oficjalnego wniosku o zmianę zapisu w dokumencie niezbędne było wypełnienie ankiety opiniującej dokument. Na każdym ze spotkań informowano o tej konieczności przekazując wydrukowane egzemplarze. Łącznie rozdystrybuowano 600 ankiet opiniujących.

W dniu 30 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje, na którym przedstawiono przekazane przez mieszkańców uwagi do dokumentu oraz wyniki ankiet. W ankiecie 76% osób stwierdziło, iż Program określa najważniejsze kierunki działania na rzecz seniorów. 17% nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Zaledwie 7% uznało Program za niepełny, w zasadniczy sposób nie wskazując brakujących kierunków działania.

Wszystkie uwagi i opinie zostały rozpatrzone – zarówno te zgłoszone podczas spotkań jak i te zawarte w wypełnionych ankietach. W załączeniu wspólna opinia Zespołu Roboczego ds. programu oraz Honorowej Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Sopotu.

Do pobrania:

Rozpatrzenie przekazanych przez mieszkańców uwag i opinii dotyczących Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku

 

ROZWIŃ

Konsultacje w sprawie Rocznego Program współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi

03.07.2015

Zapraszamy do konsultacji w sprawie Rocznego Program współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na rok 2016. Konsultacje trwają do dnia 17.08.2015r.

Zapraszamy do konsultacji w sprawie Rocznego Program współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na rok 2016. Konsultacje trwają do dnia 17.08.2015r.

Wydział Odpowiedzialny – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Do pobrania:

FORMULARZ KONSULTACJI

PROJEKT Rocznego Program współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na rok 2016.

ROZWIŃ

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych

Informacja

 

Dokumentacja dot. konsultacji aktów prawa miejscowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Sopotu

 

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszane są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr XLI/517/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

W Sopocie konsultacje realizowne są za pośrednictwem przedstawicieli organizacji pozarządowych - Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych.

 

REGULAMIN  SPOSOBU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (…) PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI

 

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych konsultuje akty prawa miejscowego w 7 obszarach. 5 z nich odpowiada komisjom Rady Miasta Sopotu, szósty dot. konsultowania Rocznego Programu Współpracy, a siódmy – planów zagospodarowania przestrzennego. Rada zaprasza do współpracy zainteresowane organizacje pozarządowe i na bieżąco monitoruje projekty uchwał. Rada organizuje spotkania „obszarowe”, zwoływane doraźnie, nie rzadziej jednak niż 1 x na kwartał. Organizacje współpracujące w danych obszarach dokonują również diagnozy aktualnych potrzeb i wypracowują rozwiązania, które mogą stanowić źródło i podstawę dla aktualizacji rocznych Programów Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA SOPOTU ODPOWIEDZIALNE ZA PROWADZENIE KONSULTACJI AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Z ORGANIZCJAMI POZARZĄDOWYMI

 

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO