Do sopockiej Rady Miasta został skierowany projekt „Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Świemirowskiej 2-4 i ul. Malczewskiego 29”. Preferowane są rodziny z dziećmi, osoby które chcą pozostać w Sopocie, ale nie mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania na wolnym rynku.

W maju podczas posiedzenia komisji lokalowej radni zaopiniują przedłożony projekt uchwały, który następnie zostanie przekazany pod obrady Rady. Prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia br.  rodziny oczekujące na nowobudowane mieszkania będą mogły składać stosowne wnioski. W projekcie uchwały zaproponowano nowe, niższe kryteria dochodowe gospodarstw domowych, możliwość dokonywania zamian lokali po  minimum 3 latach zamieszkiwania w nowym mieszkaniu a także wydzieleni dodatkowego – trzeciego pokoju w niektórych mieszkaniach.

I tak dla gospodarstw jednoosobowych dochód musi się mieścić w widełkach między 2 a 4 tys. zł. Dla gospodarstw dwuosobowych dochód powinien być nie mniejszy niż 1,8 tys. zł i nie przekraczać 3,5 tys. Analogicznie dla gospodarstw trzyosobowych dochód powinien mieścić się w widełkach 900 zł – 3,2 tys. zł na osobę, zaś w gospodarstwach 4 osobowych i więcej pomiędzy 810 zł a 3,3 tys. zł.

Dochód gospodarstwa domowego w wieku do 35 lat z dwójką lub więcej dzieci zostaje obniżony o 10% w dolnej granicy i podwyższony o 10% w górnej granicy średniego dochodu określonego.

Oprócz tego wnioskodawca będący wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sopocie lub rodziny zastępczej uzyska dodatkowe punkty.

 

Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem 15 nowych lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Malczewskiego 29 oraz 5 lokali przy ul. Świemirowskiej 11;13, Zacisze 30 i Al. Niepodległości 640A 

Do pobrania:

Lista osób

REGULAMIN wynajmowania lokali mieszkalnych

Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położnych w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2-4 i ul. Malczewskiego 29 stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu, zwany dalej „ niniejszym Regulaminem” określa  zasady wynajmowania lokali mieszkalnych, pozyskanych przez Gminę Miasta Sopotu w drodze budowy, zwanych dalej „Lokalami Mieszkalnymi” w oparciu o przepisy:

  1. uchwały Nr XXXIX/655/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 września 2006r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz uchwały Nr VII/75/2015  Rady Miasta Sopotu z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Miasta Sopotu z dnia  4 marca 2011r. Nr V/22/2011  oraz z dnia 29 czerwca 2011r. nr X/87/2011.
  2. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. 2016r.  poz.1610);
  3. uchwały nr  XII/161/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października  2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu.

Do pobrania:

Treść regulaminu

Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem nowych lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Świemirowskiej2-4  i Malczewskiego 29

Do pobrania:

Lista osób

swiemierowska

Załączniki do regulaminu

Wniosek dla osób  ubiegających się o przyznanie Lokalu Mieszkalnego w nowym budownictwie  komunalnym

Punktacja  wniosków osób  ubiegających  się o przyznanie Lokalu Mieszkalnego

 

 

komunalki 3

Program Rewitalizacji Miasta

Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających jego realizację został przyjęty przez Radę Miasta Sopotu uchwałą z dnia 27 listopada 1997 r. Na przestrzeni lat, działania programu były modyfikowane tak, by sprostać w miarę możliwości finansowych gminy zapotrzebowaniom remontowym wspólnot mieszkaniowych. Przyjęte programy pomocowe umożliwiają gminie udzielanie pomocy finansowej w postaci częściowej refundacji bądź preferencyjnego kredytu na remonty całkowite budynków wraz z uporządkowaniem otoczenia, a także remonty elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych.

 

Do pobrania

Poradnik dla remontujących budynek w Sopocie

10 lat rewitalizacji w Sopocie - wybrane zdjęcia

 

komunalki2

"Wyprawka szkolna"

Celem rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej/finansowej.

Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał.

Szczegółowe warunki przyznania wsparcia co roku określa Rozporządzenie Rady Ministrów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Wydziałem Oświaty lub szkołą, do której dziecko będzie uczęszczać w danym roku szkolnym.

malczewskiego
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |