Informacja

04.06.2019

Powiatowy Zespół ds. Orzekania   o Niepełnosprawności informuje, iż   w okresie czerwiec-sierpień 2019 r. interesantów będzie przyjmował raz w tygodniu - w każdy poniedziałek - w godz. 9:00-14:00

W pozostałych dniach tygodnia zapraszamy do siedziby Zespołu – Gdynia, ul. Władysława IV 43 (budynek HOSSA)

Powiatowy Zespół ds. Orzekania   o Niepełnosprawności informuje, iż   w okresie czerwiec-sierpień 2019 r. interesantów będzie przyjmował raz w tygodniu - w każdy poniedziałek - w godz. 9:00-14:00

W pozostałych dniach tygodnia zapraszamy do siedziby Zespołu – Gdynia, ul. Władysława IV 43 (budynek HOSSA)

ROZWIŃ

Rehabilitacja zawodowa - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Rehabilitacja zawodowa - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Wymagane dokumenty

Wniosek pracodawcy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w załączeniu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Sopotu - kancelaria ogólna - pok. nr 16, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 oraz

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Poniedziałek-piątek 8.00-15.00

ul. Marynarzy 4  , 81-835 Sopot

tel. 58 52-13-615  lub 58 52-13-686

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Pracodawca składa wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Pracodawca zostaje powiadomiony oraz wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Pracodawca zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przeprowadza się negocjacje warunków umowy.

W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji zostaje zawarta umowa z Pracodawcą, który jest zobowiązany do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Refundacja zostaje przekazana na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).
 2. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Inne informacje

 1. Pracodawca, który zobowiąże się do zatrudnienia przez okres 36 miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy, przez powiatowy urząd pracy może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
 2. Maksymalna wysokość refundacji nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Pracodawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji w formie poręczenia, gwarancji bankowej, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
 4. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarciem umowy.
 5. Jeżeli okres zatrudnienia osób niepełnosprawnych na wyposażonych stanowiskach pracy będzie krótszy niż 36 miesiące, Pracodawca ma obowiązek zwrócić środki pobrane na wyposażenie tych stanowisk w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.
 6. Zwrot środków powinien nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

Rozpatrywanie wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nastąpi po podjęciu przez Radę Miasta Sopotu uchwały w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Sopot zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sopotu z siedzibą przy ulicy T. Kościuszki 25/27 81-704 Sopot.

 2.  Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:iod@sopot.pl lub pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, Sopot

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 511) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 93) którym jest zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora: 10 lat.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do wnioskowania o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Druki formularzy do pobrania:

ROZWIŃ

Rehabilitacja zawodowa - dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wniosek osoby niepełnosprawnej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w załączniku.

Wniosek osoby niepełnosprawnej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w załączniku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Sopotu - kancelaria ogólna - pok. nr 16, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 oraz

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Poniedziałek-piątek 8.00-15.00

ul. Marynarzy 4 , 81-835 Sopot

tel. 58 52-13-615 lub 58 52-13-686

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Osoba niepełnosprawna zamieszkała w Sopocie i zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu składa wniosek na:

1. podjęcie po raz pierwszy działalności:

- gospodarczej, bez względu na formę prawną,

- rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
bez względu na formę prawną tej działalności,

- w formie spółdzielni socjalnej,

2. ponowne podjęcie działalności jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami lub od ustania członkostwa w
spółdzielni socjalnej.

Środki mogą być przyznane odrębnie każdemu Wnioskodawcy, który zamierza:

1. podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą:

- samodzielnie,

- wspólnie z innymi osobami lub podmiotami,

- w wyniku przystąpienia do działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez inne osoby lub podmioty,

2. zostać założycielem spółdzielni socjalnej,

3. nabyć członkostwo w spółdzielni socjalnej w wyniku przystąpienia do tej spółdzielni po jej założeniu.

Wniosek sprawdzany jest pod względem formalnym i rachunkowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Wnioskodawca zostaje o tym fakcie poinformowany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku oraz wezwany do ich usunięcia lub dołączenia dokumentów w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Termin podlega przedłużeniu na wniosek Wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości lub dołączenie dokumentów nie mogło nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie Wnioskodawcy.

Niezachowanie terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku Wnioskodawca zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w danym roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zostaje o tym fakcie poinformowany oraz wezwany do negocjacji warunków umowy. Jeśli warunki umowy nie zostaną uzgodnione w terminie 14 dni od daty otrzymania ww. wezwania umowy nie zawiera się.

Jeśli wniosek zostanie negatywnie rozpatrzony sporządzane jest uzasadnienie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2018 r.w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2342).
 3. Zarządzenie Nr 205 /2019 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 maja 2019 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków, dotyczących udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz przeprowadzania kontroli

Inne informacje

Osoba niepełnosprawna może wnioskować o środki w wysokości:

1.nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia*pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej12 miesięcy,

2.od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia*pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej24 miesiące.

* - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Urzędu Statystycznego

Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia zwrotu kwoty środków w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, blokady rachunki bankowego (innego niż rachunek, na który przekazywane są środki), gwarancji bankowej, aktu notarialnego
o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

W przypadku zabezpieczenia umowy w formie umowy poręczenia konieczna jest osobista obecność poręczyciela w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są bezzwrotne, pod warunkiem wypełniania wszystkich warunków umowy.

Naruszenie co najmniej jednego z warunków umowy powoduje zwrot otrzymanych przez Wnioskodawcę środków, m.in. w przypadku:

a) nie przedstawienia w wymaganym terminie dokumentu: potwierdzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (bez względu na formę prawną)/zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wnioskodawcy
w poczet członków spółdzielni socjalnej/założenia spółdzielni socjalnej,

b) nie przedstawienia kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, jeżeli jest to konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej,

c) nie przeznaczenia przyznanych środków na cele i rodzaje wydatków określone w umowie,

d) prowadzenia działalności przez okres krótszy niż wskazany w umowie (odpowiednio: 12 m-cy lub 24 m-ce),

e) uniemożliwieniaweryfikacji dokumentów dotyczących prawidłowej realizacji niniejszej umowy oraz przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sopotu z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 25/27 81-704 Sopot

2.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:iod@sopot.pl lub pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, Sopot

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 511) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 102) którym jest udzielanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnością zamieszkujących w Sopocie.

4.Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora: 10 lat

5.Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej.

8.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Formularze do druku

ROZWIŃ

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych dla osób z niepełnosprawnościami

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych dla osób z niepełnosprawnościami  czynna od 14.03.2019. Fundacja ECO TEXTIL OD WAS DLA WAS w ramach programu „Rower dla Niepełnosprawnego” przekazało sopockiemu MOSiR bezpłatnie 4 rowery trójkołowe

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych dla osób z niepełnosprawnościami

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych dla osób z niepełnosprawnościami  czynna od 14.03.2019. Fundacja ECO TEXTIL OD WAS DLA WAS w ramach programu „Rower dla Niepełnosprawnego” przekazało sopockiemu MOSiR bezpłatnie 4 rowery trójkołowe

Od czwartku 14 marca 2019 r.  można nieodpłatnie wypożyczać rowery na okres do 2 tygodni.

Wypożyczalnia umiejscowiona jest w siedzibie MOSiR Sopot, ulica Bitwy pod Płowcami 67 C /przy wejściu na plażę nr 40/ i czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00. – 15.00.

Informacje można uzyskać pod nr tel.  58 550-12-15.

ROZWIŃ

Punkt nieodpłatnego użyczania sprzętu dla niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu

Od 09.04.2019 roku uruchomiony jest  punkt nieodpłatnego użyczania sprzętu dla  niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu . Sprzęt będzie można odebrać w budynku Przychodni Lekarskiej na Brodwinie przy ul. Kolberga 7 – wejście boczne  z zewnątrz do piwnicy.

Punkt nieodpłatnego użyczania sprzętu dla niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu

Od 09.04.2019 roku uruchomiony jest  punkt nieodpłatnego użyczania sprzętu dla  niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu . Sprzęt będzie można odebrać w budynku Przychodni Lekarskiej na Brodwinie przy ul. Kolberga 7 – wejście boczne  z zewnątrz do piwnicy. Sprzęt jest używany, lecz w bardzo dobrym stanie. Gmina Miasta Sopotu otrzymała sprzęt od prywatnego darczyńcy z Niemiec. Prowadzenie zadania użyczania sprzętu zostało przekazane Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej

W sprawie użyczenia sprzętu prosimy kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 570 356 992 w godz. 8:00 – 17 w  dni powszednie. Osoba biorąca sprzęt w użyczenie podpisuje umowę bezpłatnego użyczenia na czas nieokreślony. W chwili obecnej mamy do dyspozycji sprzęt dla osób dorosłych - wózki inwalidzkie ręczne, elektryczne, chodziki na kółkach, stoliki przyłóżkowe, podnośniki wannowe, toalety przenośne.

ROZWIŃ

Program PFRON "Aktywny Samorząd"

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Program PFRON "Aktywny Samorząd"

UWAGA
Od dnia 01.09.2018 r. realizatorem programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD„ jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, pokój nr 5, numer telefonu: 58 555-15-76.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 12.00
środa 10.00 – 13.00
czwartek 10.00 – 15.30

Sopocki Informator dla osób z niepełnosprawnościami

Kontakt: sin@sopot.pl

 

ROZWIŃ

Sopocki transport dla osób niepełnosprawnych

Transport jest realizowany w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 18.00.

Sopocki transport dla osób niepełnosprawnych

Transport jest realizowany w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 18.00.

Przewoźnik przyjmuje zlecenia w dni powszednie w godz. od 7.30 - 17.30.

Zamówienie przewozu:

Zleceniobiorca przyjmuje zlecenia na przewóz w dni powszednie w godzinach 7.30-17.30 pod numerem telefonu : 058 343 52 00 lub 0600 366 664

Koszt transportu:

• w obrębie granic miasta

- opłata ryczałtowa (ponoszona przez zamawiającego) –  10,00 zł

- za każdy przejechany kilometr poza granice miasta (opłata ponoszona    

  przez zamawiającego) -  3,00 zł

• za wniesienie lub zniesienie na specjalistycznym krzesełku powyżej I piętra(opłata ponoszona  przez zamawiającego) - 5,00 zł za każde piętro

• wynajęcie dodatkowego samochodu z załogą na dalsze lub czasochłonne wyjazdy to 3,00zł/km lub 50zł/godz.

ROZWIŃ

Punkt Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy

Punkt Informacyjny  Powiatowego Urzędu Pracy czynny - od dnia 01.08.2014r.-w każdą środę od 9.00 do 13.30 w budynku Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Marynarzy 4, pokój nr 2.

Centralna Baza Ofert Pracy

Obsługa osób niepełnosprawnych:

 

-rejestracja

-oferty pracy

-wydawanie zaświadczeń

-potwierdzanie gotowości do pracy

-przyjmowanie oświadczeń o przychodach

-informacje o organizowanych szkoleniach,

 

W pozostałe dni tygodnia – obsługa odbywa się w Gdyni przy ul .Kołłątaja 8 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.

n1

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocowych

Komu przysługuje?

 

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, którym przyznano te przedmioty i środki  na podstawie odrębnych przepisów

 

Szczegółowe informacje

niepeł4

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się

Komu przysługuje?

O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli realizacja wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Szczegółowe informacje

 

Sopocki Informator dla osób niepełnosprawnych

n2

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GDYNI

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni

Przyjmuje interesantów w Urzędzie Miasta Sopotu

Ul. Marynarzy 4 – pokój 2, na parterze

Poniedziałki i czwartki  w godzinach 9.00-14.00


 

Sprawy do załatwienia:

 • składanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • składanie wniosków w sprawie wydania karty parkingowej
 • składanie wniosków w sprawie wydania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej
 • odbiór orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych

 

W pozostałych  dniach Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni

Ul. Władysława IV 43 (budynek HOSSA), piętro II, lokal 215, po.1, telefon 58 880-83-78

niepeł3

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Komu przysługuje?

 

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

 

Szczegółowe informacje

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Komu przysługuje?

 

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli realizacja wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 
Szczegółowe informacje

 

© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO