O RADZIE MIASTA SOPOTU

O Radzie Miasta Sopotu

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz jej liczebność określa odpowiednia ustawa.

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1)      uchwalanie statutu gminy;

2)      ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;

3)      powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek prezydenta;

4)      uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;

5)      rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;

6)      uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

7)      uchwalanie programów gospodarczych;

8)      przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

9)      ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;

10)  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;

11)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)      zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b)      emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez prezydenta,

c)      zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),

d)     ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez prezydenta w roku budżetowym,

e)      zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f)       tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g)      określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta,

h)      tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i)        ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez prezydenta w roku budżetowym;

12)  określanie wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

13)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a o samorządzie gminnym (tj. zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z tymi organami administracji, a także zadań z zakresu właściwości powiatu oraz z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego)

14)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;

15)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

16)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12138159 i 317), a także wznoszenia pomników;

17)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;

18)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

19)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

okręg I Sopot Centrum

granice okręgu wyznaczają:granica miasta z Gdynią, linia kolei PKP do ul. 3 Maja (bez ulic Podjazd  i Marynarzy ), ul. 3 Maja strona parzysta, strona nieparzysta Nr 1 –7 , ul. Bitwy pod Płowcami strona nieparzysta i od Nr 28 strona parzysta, granica z miastem Gdańskiem, wzdłuż Al. Wojska Polskiego do mola, brzeg Zatoki Gdańskiej.

 

okręg II Sopot Południe

granice okręgu wyznaczają:ul. 3-go Maja strona nieparzysta od Nr 9 do końca i Nr 50, ul. Boczna, ul. Armii Krajowej do Nr 95, ul. Andersa, wzdłużul. Abrahama, stadion przy ul.  Wybickiego, granicaz miastem Gdańskiem, ul. Bitwy pod Płowcami strona  parzysta od Nr 2 do Nr 26

 

okręg III Sopot Zachód

granice okręgu wyznaczają:ul. Abrahama, ul. Armii  Krajowej od  Nr 96, wzdłuż  Armii Krajowej do  ul. Bocznej, linia kolei PKP wraz z ul. Marynarzy i ul. Podjazd, do wiaduktu PKP- Kamienny Potok, granica osiedla Kamienny Potok.

 

okręg IV Sopot Kamienny Potok i Brodwino

granice okręgu wyznaczają: osiedla Kamienny  Potok I i II oraz Brodwino.

 

Skład Rady Miasta - kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

WIĘCEJ

Radni poprzednich kadencji

 

WIĘCEJ

Transmisja obrad

Transmisja obrad Rady Miasta Sopotu

 

Projekty uchwał

Projekty Uchwał Rady Miasta Sopotu - opisy w plikach do pobrania.

Na stronie znajdują się aktualne projekty uchwał sopockiej Rady Miasta

WIĘCEJ

O Radzie Miasta Sopotu

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz jej liczebność określa odpowiednia ustawa.

WIĘCEJ
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |