Sprawozdanie z wykonanego zadania pn. „Badanie jakości wody w kąpieliskach na terenie Miasta Sopotu w sezonie kąpielowym 2019r.”

Sprawozdanie z wykonanego zadania pn. „Badanie jakości wody w kąpieliskach na terenie Miasta Sopotu w sezonie kąpielowym 2019r.”

Do pobrania:

Sprawozdanie z wykonanego zadania pn. „Badanie jakości wody w kąpieliskach na terenie Miasta Sopotu w sezonie kąpielowym 2019r.”

ROZWIŃ

czyste powietrze 2018

16.01.2019

SRAWOZDANIE Z WYKONANEGO ZADANIA PN. "MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W LOKALACH MIESZKALNYCH W SOPOCIE"

 

 

W 2018 r. na terenie Miasta Sopotu zrealizowany został projekt pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w Sopocie”. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfosigw.gda.pl) oraz Gminy Miasta Sopotu.

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie projektuzostała podpisana w październiku 2018 r.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano wnioski dwunastu właścicieli lub najemców nieruchomości z terenu Sopotu. Poprzez realizację projektu na terenie tych nieruchomości zlikwidowane zostały dotychczasowe źródła ogrzewania w postaci pieców węglowych i zastąpiono je systemami proekologicznymi tj. dwufunkcyjnymi kotłami opalanymi gazem.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 207 811,07 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosło 41 040,00 zł, a dofinansowanie z budżetu Gminy Miasta Sopotu 58 107,75 zł.

 

Dzięki temu osiągnięto  efekt ekologiczny w postaci redukcji substancji szkodliwych o następujące wielkości:

 • pyły ogólne – 1,409 Mg/rok
 • SO2 – 0,677 Mg/rok
 • NOx – 0,011 Mg/rok
 •  CO – 3,156 Mg/rok
 • CO2 – 40,695 Mg/rok

co można podsumować, że obniżona emisja substancji szkodliwych tzn. emisja równoważna wyniosła 6,373 Mg/rok

 

Likwidacja ogrzewania, gdzie dotychczas używane były piece węglowe jest bardzo wskazana ze względu na to, że niska emisja, która występuje podczas ich użytkowania ma negatywny wpływ nie tylko na środowisko przyrodnicze, ale przede wszystkim na nasze zdrowie. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu krążenia, chorób wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych, a nawet nowotworów. Niebezpieczne związki chemiczne - składniki niskiej emisji wnikają do gleby, a tym samym przenikają do organizmów roślinnych, które później stanowią nasze pożywienie. Niska emisja przyczynia się do występowania smogu, kwaśnych deszczy, podwyższenia średniorocznych temperatur i ma wpływ na zmiany klimatu. Stąd tez działania mające na celu obniżenie niskiej emisji są niezmiernie potrzebne. 

SRAWOZDANIE Z WYKONANEGO ZADANIA PN. "MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W LOKALACH MIESZKALNYCH W SOPOCIE"

 

 

W 2018 r. na terenie Miasta Sopotu zrealizowany został projekt pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w Sopocie”. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfosigw.gda.pl) oraz Gminy Miasta Sopotu.

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie projektuzostała podpisana w październiku 2018 r.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano wnioski dwunastu właścicieli lub najemców nieruchomości z terenu Sopotu. Poprzez realizację projektu na terenie tych nieruchomości zlikwidowane zostały dotychczasowe źródła ogrzewania w postaci pieców węglowych i zastąpiono je systemami proekologicznymi tj. dwufunkcyjnymi kotłami opalanymi gazem.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 207 811,07 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosło 41 040,00 zł, a dofinansowanie z budżetu Gminy Miasta Sopotu 58 107,75 zł.

 

Dzięki temu osiągnięto  efekt ekologiczny w postaci redukcji substancji szkodliwych o następujące wielkości:

 • pyły ogólne – 1,409 Mg/rok
 • SO2 – 0,677 Mg/rok
 • NOx – 0,011 Mg/rok
 •  CO – 3,156 Mg/rok
 • CO2 – 40,695 Mg/rok

co można podsumować, że obniżona emisja substancji szkodliwych tzn. emisja równoważna wyniosła 6,373 Mg/rok

 

Likwidacja ogrzewania, gdzie dotychczas używane były piece węglowe jest bardzo wskazana ze względu na to, że niska emisja, która występuje podczas ich użytkowania ma negatywny wpływ nie tylko na środowisko przyrodnicze, ale przede wszystkim na nasze zdrowie. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu krążenia, chorób wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych, a nawet nowotworów. Niebezpieczne związki chemiczne - składniki niskiej emisji wnikają do gleby, a tym samym przenikają do organizmów roślinnych, które później stanowią nasze pożywienie. Niska emisja przyczynia się do występowania smogu, kwaśnych deszczy, podwyższenia średniorocznych temperatur i ma wpływ na zmiany klimatu. Stąd tez działania mające na celu obniżenie niskiej emisji są niezmiernie potrzebne. 

ROZWIŃ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA

 

pn.: „Ocena stanu zdrowotnego drzew, będących pomnikami przyrody na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz wykonanie niezbędnych zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych”

 

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfosigw.gda.pl) oraz Gminy Miasta Sopotu.

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania została podpisana w lipcu 2018 r.

 

Realizacja zadania objęła 23 pomniki przyrody ożywionej, na które składa się 26 drzew. Są to drzewa, rosnące głównie na terenach miejskich i prywatnych, z pominięciem drzew rosnących w obrębie Leśnictwa Sopot. Zadanie wykonane zostało dwuetapowo: w pierwszym etapie zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, mającej na celu ocenę stanu zdrowotnego pomników przyrody ożywionej, w drugim etapie zlecono wykonanie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych wskazanych do w ww. dokumentacji.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA

 

pn.: „Ocena stanu zdrowotnego drzew, będących pomnikami przyrody na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz wykonanie niezbędnych zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych”

 

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfosigw.gda.pl) oraz Gminy Miasta Sopotu.

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania została podpisana w lipcu 2018 r.

 

Realizacja zadania objęła 23 pomniki przyrody ożywionej, na które składa się 26 drzew. Są to drzewa, rosnące głównie na terenach miejskich i prywatnych, z pominięciem drzew rosnących w obrębie Leśnictwa Sopot. Zadanie wykonane zostało dwuetapowo: w pierwszym etapie zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, mającej na celu ocenę stanu zdrowotnego pomników przyrody ożywionej, w drugim etapie zlecono wykonanie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych wskazanych do w ww. dokumentacji.

Ekspertyza wykazała konieczność wykonania zabiegów na 11 spośród 26 drzew. Jako konieczne wskazane zostały do wykonania cięcia sanitarne, pielęgnacyjne, na jednym drzewie założenie wiązań elastycznych oraz na jednym drzewie wykonanie kraty wokół pnia drzewa aby do systemu korzeniowego ułatwiony był dostęp wody.

Dnia 18 września 2018 r. uchwałą Nr XLIII/588/2018 Rady Miasta Sopotu uzgodniony został zakres prac określony w ekspertyzie dendrologicznej.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 23 505,00 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosło 20 000,00 zł, a środki z budżetu Gminy Miasta Sopotu wyniosły 3 505,00 zł.

 

Miasto Sopot jest objęte wpisem obszarowym pod nr 936 do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego jako układ urbanistyczno – krajobrazowy. Ocena stanu zdrowotnego drzew pomnikowych jak i wykonanie niezbędnych dla zachowania właściwej kondycji zdrowotnej zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych przyczynia się do przywracania walorów przyrodniczych zabytkowych terenów, na których rosną drzewa objęte ochroną prawną.

Pośrednio wykonane zadanie przyczynia się również do zachowania bądź zwiększenia bioróżnorodności, ale również zachowania walorów oraz trwałości dziedzictwa przyrodniczego.

Realizacja zadania była uzupełnieniem innych projektów mających na celu ochronę i rewitalizację terenów zielonych w Sopocie.

ROZWIŃ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANEGO ZADANIA

pn.: „Badania jakości wody w kąpieliskach na terenie Miasta Sopotu w sezonie kąpielowym 2018r.”

W ramach ww. zadania wykonana była ocena jakości wody w kąpieliskach, która pozwoliła  określić ich przydatność do kąpieli, umożliwiając ochronę zdrowia osób korzystających z sopockich kąpielisk.

SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANEGO  ZADANIA

pn.: „Badania jakości wody w kąpieliskach na terenie Miasta Sopotu w sezonie kąpielowym 2018r.”

W ramach ww. zadania wykonana była ocena jakości wody w kąpieliskach, która pozwoliła  określić ich przydatność do kąpieli, umożliwiając ochronę zdrowia osób korzystających z sopockich kąpielisk.

Kontrola obejmowała pobór próbek wody w kąpieliskach w punktach ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sopocie,  badania jakości wody pod względem mikrobiologicznym, wizualny nadzór nad jakością wody w kąpieliskach, dokumentowanie i przekazywanie wyników oraz informowanie osób kapiących się o jakości wody. Badania wody umożliwiły zapobieganie i eliminację przyczyn ewentualnych zanieczyszczeń, mogących wpłynąć na jakość wody w kąpieliskach. Częstotliwość badań wody (harmonogram) została ustalona z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sopocie.

Badania były wykonywane w czerwcu, lipcu i sierpniu 2018r.

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania została podpisana w lipcu 2018r.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 15 786,00zł, w tym dofinansowanie kosztów badań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w  2018 r
.  wyniósł 7 884,00zł.

Badaniem jakości wody objęto następujące sopockie kąpieliska morskie:

„Sopot Kamienny Potok – Koliba”,  „Sopot - Hotel Sopot - Beach Club”,  „Sopot - Hotel Haffner – Esentra”,  „Sopot - Park Północny I”,  „Sopot - Park Północny II”,  „Sopot -  K22”,  „Sopot - Łazienki Południowe”,  „Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa”,  „Sopot – Plaża Rybaki”,  „Sopot - 32A – 33”.

W ramach tego zadania dokonywano oceny jakości wody pod względem sanitarnym, która pozwoliła określić jej przydatność do kąpieli, umożliwiając ochronę zdrowia osób korzystających                       

ROZWIŃ

Ocena stanu zdrowotnego pomników przyrody

Gmina Miasta Sopotu uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Ocena stanu zdrowotnego drzew, będących pomnikami przyrody na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz wykonanie niezbędnych zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych”.

Ocena stanu zdrowotnego pomników przyrody

Gmina Miasta Sopotu uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Ocena stanu zdrowotnego drzew, będących pomnikami przyrody na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz wykonanie niezbędnych zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych”.

W granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu znajduje się 38 pomników przyrody, w tym 36 pomników przyrody ożywionej (w tym grupy drzew) i 2 pomniki przyrody nieożywionej. 23 pomniki znajdują się na terenie miasta, a 15 pomników na terenie lasu, w obrębie Leśnictwa Sopot. Na pomniki przyrody ożywionej składa się 57 drzew. Pomniki przyrody znajdują się zarówno na terenach otwartych, ogólnodostępnych jak i terenach zamkniętych, takich jak prywatne posesje lub tereny instytucji.

Realizacja zadania obejmie 23 pomniki przyrody ożywionej, na które składa się 26 drzew. Są to drzewa, rosnące głównie na terenach miejskich i prywatnych, z pominięciem drzew rosnących w obrębie Leśnictwa Sopot. Zadanie wykonywane będzie dwuetapowo: w pierwszym etapie zlecone zostanie wykonanie dokumentacji, mającej na celu ocenę stanu zdrowotnego pomników przyrody ożywionej, w drugim etapie zlecone zostanie wykonanie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych wskazanych do wykonania w ww. dokumentacji. Ocena stanu zdrowotnego drzew pomnikowych jak i wykonanie niezbędnych dla zachowania właściwej kondycji zdrowotnej zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych przyczyni się do przywracania walorów przyrodniczych zabytkowych terenów, na których rosną drzewa objęte ochroną prawną oraz poprawy bezpieczeństwa. Pośrednio wykonane zadanie przyczyni się również do zachowania bądź zwiększenia bioróżnorodności, ale również zachowania walorów oraz trwałości dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja zadania będzie uzupełnieniem innych projektów mających na celu ochronę i rewitalizację terenów zielonych w Sopocie.

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 26 600 zł. Wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi do kwoty 20  000 zł. Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2018 r.

Link do strony internetowej WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

ROZWIŃ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PN.: „CZYSTE POWIETRZE SOPOTU – EDYCJA 2017”

 

W 2017 r. na terenie Miasta Sopotu zrealizowany został projekt pn.: „Czyste powietrze Sopotu – edycja 2017”. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfosigw.gda.pl) oraz Gminy Miasta Sopotu. 

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie projektuzostała podpisana w październiku 2017 r.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano wnioski szesnastu właścicieli lub najemców nieruchomości z terenu Sopotu. Poprzez realizację projektu na terenie tych nieruchomości zlikwidowane zostały dotychczasowe źródła ogrzewania w postaci pieców węglowych i zastąpiono je systemami proekologicznymi tj. dwufunkcyjnymi kotłami opalanymi gazem.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 251 216,04 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosło 46 930,00 zł, a dofinansowanie z budżetu Gminy Miasta Sopotu 52 740,00 zł.

Dzięki temu osiągnięto  efekt ekologiczny w postaci redukcji substancji szkodliwych o następujące wielkości:

 • pyły ogólne – 1,659 Mg/rok

 • SO2 – 0,797 Mg/rok

 • NOx – 0,005 Mg/rok

 •  CO – 3,713 Mg/rok

 • CO2 – 36,235 Mg/rok

co można podsumować, że obniżona emisja substancji szkodliwych tzn. emisja równoważna wyniosła 7,479 Mg/rok

Likwidacja ogrzewania, gdzie dotychczas używane były piece węglowe jest bardzo wskazana ze względu na to, że niska emisja, która występuje podczas ich użytkowania ma negatywny wpływ nie tylko na środowisko przyrodnicze, ale przede wszystkim na nasze zdrowie. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu krążenia, chorób wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych, a nawet nowotworów. Niebezpieczne związki chemiczne - składniki niskiej emisji wnikają do gleby, a tym samym przenikają do organizmów roślinnych, które później stanowią nasze pożywienie. Niska emisja przyczynia się do występowania smogu, kwaśnych deszczy, podwyższenia średniorocznych temperatur i ma wpływ na zmiany klimatu. Stąd tez działania mające na celu obniżenie niskiej emisji są niezmiernie potrzebne. 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PN.: „CZYSTE POWIETRZE SOPOTU – EDYCJA 2017”

 

W 2017 r. na terenie Miasta Sopotu zrealizowany został projekt pn.: „Czyste powietrze Sopotu – edycja 2017”. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfosigw.gda.pl) oraz Gminy Miasta Sopotu. 

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie projektuzostała podpisana w październiku 2017 r.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano wnioski szesnastu właścicieli lub najemców nieruchomości z terenu Sopotu. Poprzez realizację projektu na terenie tych nieruchomości zlikwidowane zostały dotychczasowe źródła ogrzewania w postaci pieców węglowych i zastąpiono je systemami proekologicznymi tj. dwufunkcyjnymi kotłami opalanymi gazem.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 251 216,04 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosło 46 930,00 zł, a dofinansowanie z budżetu Gminy Miasta Sopotu 52 740,00 zł.

Dzięki temu osiągnięto  efekt ekologiczny w postaci redukcji substancji szkodliwych o następujące wielkości:

 • pyły ogólne – 1,659 Mg/rok

 • SO2 – 0,797 Mg/rok

 • NOx – 0,005 Mg/rok

 •  CO – 3,713 Mg/rok

 • CO2 – 36,235 Mg/rok

co można podsumować, że obniżona emisja substancji szkodliwych tzn. emisja równoważna wyniosła 7,479 Mg/rok

Likwidacja ogrzewania, gdzie dotychczas używane były piece węglowe jest bardzo wskazana ze względu na to, że niska emisja, która występuje podczas ich użytkowania ma negatywny wpływ nie tylko na środowisko przyrodnicze, ale przede wszystkim na nasze zdrowie. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu krążenia, chorób wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych, a nawet nowotworów. Niebezpieczne związki chemiczne - składniki niskiej emisji wnikają do gleby, a tym samym przenikają do organizmów roślinnych, które później stanowią nasze pożywienie. Niska emisja przyczynia się do występowania smogu, kwaśnych deszczy, podwyższenia średniorocznych temperatur i ma wpływ na zmiany klimatu. Stąd tez działania mające na celu obniżenie niskiej emisji są niezmiernie potrzebne. 

 

ROZWIŃ

Pomniki przyrody

 

 Istnieje możliwość zgłoszenia pomnika przyrody, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie bip.sopot.pl.

Nagroda Prezydenta „Eko-Wakacje za własne pieniądze”

Prezydent Miasta Sopotu ustanowił nagrodę pn.” Eko-Wakacje za własne pieniądze”  za  działalność organizacji pozarządowych na rzecz Sopotu w zakresie dbałości o czystość  i porządek na terenie Gminy Miasta Sopotu.

W załączeniu:

- regulamin przyznawania nagrody,
- wniosek dla organizacji pozarządowej.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Pani Grażyna Dragan - Główny specjalista  w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska tel: 58 52 13 788
email: grazyna.dragan@um.sopot.pl

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 20.04.2020

wzwp

Zajęcia w Akwarium Morskim w Gdyni dla sopockich szkół i przedszkoli

Miasto Sopot dofinansowuje zajęcia dydaktyczne w zakresie edukacji ekologicznej pn. "Spotkanie z Morzem Bałtyckim", przeznaczone dla dzieci i młodzieży z sopockich przedszkoli i szkół. Program obejmuje zróżnicowane działania edukacyjne organizowane są przez Morski Instytut Rybacki, w salach edukacyjnych Akwarium Morskiego w Gdyni. Poza zajęciami warsztatowymi organizowane są również rejsy edukacyjne po Zatoce Gdańskiej. Uczestnictwo w programie pozwala na szczegółowe poznanie ichtiofauny Bałtyku oraz poznanie techniki wykonywania analizy ichtiologicznej.

Zgłoszenia grup przedszkolnych lub szkolnych przyjmowane są bezpośrednio przez Akwarium Morskie w Gdyni.

Osoby do kontaktów:
Mirosława Raczkowska - tel: 58 732 66 24
Katarzyna Borowiak - tel: 58 732 66 27

Więcej info:

http://oceanliteracy.pl/bez-kategorii/spotkanie-z-morzem-baltyckim/

en4

Dofinasowanie instalacji kolektorów słonecznych i innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych

Właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzanie ciepłej wody użytkowej, montaż pomp ciepła lub zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.
 

Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone.
Szczegółowe zasady dofinasowań dostępne pod linkiem: Uchwała XLI/577/2014 oraz Uchwała IV/30/2015.

 

„Plan Gospodarki Nisko- emisyjnej - materiał promujący”

 W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, został opracowany filmik o tworzonym przez Stowarzyszenie OMG-G-S "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla GOM". Celem Planu jest  wskazanie działań mających na celu poprawę stanu powietrza w Metropolii.

 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - materiał promujący”

 W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, został opracowany filmik o tworzonym przez Stowarzyszenie OMG-G-S "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla GOM".  Celem Planu jest  wskazanie działań mających na celu poprawę stanu powietrza w Metropolii.

 

 

Link do filmu na Facebooku:  https://www.facebook.com/MetropoliaGGS/videos/vb.150167458455389/578664218939042/?type=2&theater

Więcej informacji o Projekcie na stronie:
http://www.metropoliagdansk.pl/metropolia-dla-srodowiska/plan-gospodarki-niskoemisyjnej/

ROZWIŃ

JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZNALEZIONYMI PTAKAMI?

 

W czasie spacerów po plaży i nad miejskimi stawami możemy teraz spotkać całe rodziny łabędzi, krzyżówek i łysek. Czasami zdarzy się, że zaobserwujemy pisklęta lub nawet podrośnięte młode ptaki, które będą wydawały się nam opuszczone. Nic bardziej mylnego. Gdzieś w pobliżu uwijają się rodzice i bacznie obserwują zarówno swój przychówek i nas, gdyż my ludzie jesteśmy postrzegani przez większość zwierząt jako potencjalne zagrożenie.
Nie należy zabierać piskląt lub młodziaków ptaków wodnych ani też wzywać do nich pomocy – nie ma po prostu takiej potrzeby!!!

JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZNALEZIONYMI PTAKAMI?

 


Mamy już lato w pełni, choć przez długi czas aura nie wskazywała, że taka pora roku w ogóle się "nadejdzie". Jest to jednocześnie bardzo ważny czas w świecie naszych skrzydlatych przyjaciół - właśnie teraz u wielu gatunków ptaków pojawia się tegoroczny przychówek - pisklęta.

W czasie spacerów po mieście, parkach, lesie możemy natknąć się na pisklęta różnych gatunków ptaków lub tak zwane podloty. U wielu gatunków ptaków (np. drozdów, pustułek, puszczyków) młode osobniki opuszczają gniazdo zanim uzyskają pełną zdolność do lotu (takie osobniki nazywamy właśnie podlotami). Zachowanie takie wynika ze strategii ochrony lęgu przed drapieżnikami - drapieżnikowi trudno jest znaleźć ptaki rozproszone, ukryte w koronach drzew czy w zakrzaczeniach. Jeśli nawet upoluje on jednego osobnika, to inne podloty pochodzące z danego gniazda mają szanse na przeżycie, której byłyby pozbawione, gdyby wszystkie pozostały w gnieździe.

Podloty karmione są przez rodziców jeszcze przez kilka, kilkanaście dni. Spacerujący ludzie zabierają takie słabo latające podloty myśląc, że są to osobniki porzucone, osłabione bądź chore. Nie zwracają uwagi na zaniepokojone, pozostające w pobliżu dorosłe ptaki. Pamiętajmy, aby nie zabierać takich ptaków. Nie ma takiej potrzeby!!! W rękach człowieka mają znacznie mniejsze szanse na przeżycie. Jeżeli nawet dziecko przyniesie podlota do domu, należy jak najszybciej odnieść go w miejsce gdzie został znaleziony. Można go posadzić na pobliskiej gałęzi i zostawić w spokoju, dorosłe ptaki na pewno go odnajdą i będą się nim opiekować.

W czasie spacerów po plaży i nad miejskimi stawami możemy teraz spotkać całe rodziny łabędzi, krzyżówek i łysek. Czasami zdarzy się, że zaobserwujemy pisklęta lub nawet podrośnięte młode ptaki, które będą wydawały się nam opuszczone. Nic bardziej mylnego. Gdzieś w pobliżu uwijają się rodzice i bacznie obserwują zarówno swój przychówek i nas, gdyż my ludzie jesteśmy postrzegani przez większość zwierząt jako potencjalne zagrożenie.
Nie należy zabierać piskląt lub młodziaków ptaków wodnych ani też wzywać do nich pomocy – nie ma po prostu takiej potrzeby!!!

 

Jerzyki są mylnie uważane za jaskółki.


Na przełomie lipca i sierpnia (do około połowy tego miesiąca) gniazda opuszczają młode jerzyki. Ptaki te większość swego życia spędzają w powietrzu, polując na owady, które łapią w bardzo zwinnym i szybkim locie. Są perfekcyjnymi lotnikami, natomiast fatalnymi piechurami – ich kończyny są wyjątkowo krótkie, trudno im odbić się do lotu, gdy znajdą się przypadkowo na ziemi, posadzenie na otwartej dłoni niewiele pomaga. Jeżeli znajdziemy, leżącego na ziemi jerzyka i nie ma on widocznych uszkodzeń ciała (np. złamania skrzydeł czy nóg) należy spróbować go wypuścić. Musimy ułatwić mu start, toteż najlepiej udać się na pobliską łączkę, posadzić jerzyka na otwartej dłoni i lekko go podrzucić. W większości przypadków ptak bez problemu odleci. Jeżeli jednak nie uda mu się wzbić w powietrze, należy się nim zaopiekować i kilka dni dokarmiać. Po kilku dniach lotki (pióra w skrzydle) wyrosną na tyle, że przy ponownej próbie wypuszczenia ptak powinien szczęśliwie odlecieć. Osoby zainteresowane zasadami karmienia piskląt i młodych ptaków proszę o kontakt mailowy pod mój adres: skua69@gmail.com. W naturze jerzyki nie siadają na ziemi, czepiają się swoimi ostrymi pazurkami chropowatej powierzchni ścian i w tej pozycji odpoczywają. Startując do lotu, po prostu rozluźniają uchwyt i dosłownie „odpadają” od ścian, rozkładają skrzydła i wzbijają się w powietrze.

 

Podlot puszczyka


W ręce ludzi trafiają również, znalezione na szosach, podloty puszczyków. Sowy te chętnie gniazdują w dziuplach starych drzew, którymi obsadzane jest wiele dróg. Zdarza się, że młode ptaki „ ćwicząc skrzydła”, czasami spadają na szosę i nie potrafią wspiąć się na drzewo. Nie należy takiego „młodziaka” zabierać do domu, wystarczy podnieść go z szosy i posadzić na pobliskiej gałęzi. Odchowanie sów nie jest proste; duże problemy sprawia zwłaszcza przyuczenie tych ptaków do samodzielnego zdobywania pokarmu.

Pamiętajmy o tym, że wiele naszych zachowań względem zwierząt, wydających się nam właściwych („bo przecież tak powinien zachować się każdy wrażliwy człowiek”) tak naprawdę przynosi więcej złego niż dobrego naszym „braciom mniejszym”. Wynika to z niezrozumienia ich sposobu życia i potrzeb, czyli po prostu z naszej niewiedzy.

Tekst przygotowany we współpracy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym w Gdańsku
autor: Dariusz Ożarowski

ROZWIŃ

OCHRONA PRZED WŚCIEKLIZNĄ

 

Wścieklizna to bardzo groźna choroba odzwierzęca, atakująca układ nerwowy. Najczęściej przenoszona jest ze zwierząt na zwierzęta. Człowiek może zarazić się od zwierząt chorych! O czym należy wiedzieć, aby się przed nią chronić?

OCHRONA PRZED WŚCIEKLIZNĄ

 

O czym należy wiedzieć, aby się przed nią chronić?
Wścieklizna - czym jest? W jaki sposób dochodzi do zakażenia?
Wścieklizna to bardzo groźna choroba odzwierzęca, atakująca układ nerwowy. Najczęściej przenoszona jest ze zwierząt na zwierzęta. Człowiek może zarazić się od zwierząt chorych! Podatne na zakażenie i zachorowanie  na wściekliznę są  jedynie SSAKI, tj. zwierzęta stałocieplne, których ciało pokrywają włosy, sierść lub futro, od których może zarazić się człowiek.

 

Wściekliznę najczęściej stwierdza się:

 

- u zwierząt dziko żyjących wśród u zwierząt dziko żyjących wśród: lisów, nietoperzy, dzików, kun, jenotów;
- u drobnych gryzoni wśród: wiewiórek, myszy, szczurów;
- u zwierząt domowych wśród: psów, kotów, fretek;

Wścieklizny nie przenoszą ptaki, gady, płazy i owady. Kontakt z nimi nie grozi zakażeniem wirusem wścieklizny.

 

Sposoby zarażenia się wścieklizną od zwierząt:


Człowiek może zarazić się wścieklizną tylko wówczas kiedy pokąsa go chore zwierzę
lub ślina chorego zwierzęcia przedostanie się do organizmu poprzez skaleczoną lub zadrapaną skórę  lub błony śluzowe ust, nosa, oka.

 

Podstawowe zasady zachowania się wobec zwierząt w celu uniknięcia zakażenia wścieklizną:


Nie dotykać, nie głaskać nieznanych/obcych zwierząt domowych i dzikich, niezależnie od ich zachowania.
Nie dokarmiać zwierząt dzikich. Obserwacje zwierząt dzikich przeprowadzać z bezpiecznej odległości.

 

Sposób postępowania w przypadku pogryzienia przez zwierzę:


- jak najszybciej oddalić się od zwierzęcia,
- nie próbować go łapać,
- osoby niepełnoletnie o zdarzeniu bezwzględnie powinny powiadomić osobę dorosłą,
- nie tamować krwawienia, pozwolić aby krew swobodnie wypływała z rany, następnie przemyć ranę wodą z mydłem i udać się do lekarza.

Pamiętaj, jeśli ugryzie Cię zwierzę dzikie, zostaniesz poddany szczepieniu, które uchroni Cię przed zachorowaniem.

W przypadku pogryzienia przez zwierzę domowe, takie jak pies, kot czy fretka należy spisać dane właściciela zwierzęcia, nr telefonu, dokonać opisu zwierzęcia i powiadomić o zdarzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni. Wszystkie powyższe dane są konieczne dla podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wydania decyzji nakazującej bezpłatną obserwację zwierzęcia w celu wykluczenia wścieklizny. Na obserwację tę nałożony jest przymus administracyjny a niewykonanie jej skutkuje nałożeniem kary do 10 000 złotych.

Od wyników obserwacji zwierzęcia zależy to, czy osoba pokąsana będzie podlegała szczepieniu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni przypomina o obowiązkowym corocznym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie i zalecanym kotów. Ponadto na terenach leśnych przeprowadzane są akcje szczepień lisów doustną szczepionką przeciwko wściekliźnie. Zaleca się w tym czasie przestrzeganie zakazu wstępu na obszar, gdzie wyłożone są szczepionki i bezwzględne niepodejmowanie ich.
Wymienione ogólne zasady postępowania ze zwierzętami domowymi i dzikimi dotyczą również przypadku wystąpienia innych chorób zakaźnych.

 

Pomocy i informacji udzielą następujące służby:


Straż miejska w Sopocie - tel: 0 58 521 38 50
Komenda miejska policji w Sopocie - tel: 0 58 521 62 00
Powiatowy lekarz weterynarii  w Gdyni - tel: 0 58 622 31 66

ROZWIŃ

  Nie dokarmiaj gołębi!

   

   

  Gołębie miejskie należą do zwierząt dzikich, które nie wymagają dokarmiania. Bez problemu potrafią przetrwać w środowisku miejskim cały okres zimowy i same znajdują sobie pokarm. Absolutnie niewskazane jest dokarmianie gołębi chlebem. Dokarmianie gołębi, a tym samym oswajanie z człowiekiem powoduje niekontrolowany wzrost ich liczebności.

   

  Gołębie przyczyniają się do wielu chorób odzwierzęcych jak: gruźlicy ptasiej, ornitozy czy chorób przewodu pokarmowego. Ponadto są nosicielami wielu pasożytów jak pchły, roztocza, przenoszą kleszcze. Tym samym mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania wielu chorób i stanowić ryzyko zagrożenia zdrowia szczególnie dzieci, osób starszych jak i alergików.

   

  Apelujemy zatem o powstrzymywanie się od dokarmiania gołębi, mając na uwadze przede wszystkim nasze zdrowie, a także czysty wygląd naszego miasta.

  Użytki Ekologiczne

   

  tablica

  OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

  1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i innych zwierząt oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

  2. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, w przypadku utrzymywania psa zobowiązany jest także do umieszczenia przy wejściu na nieruchomość tabliczki informującej o obecności psa.

  3. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, a w przypadku nieruchomości, w której znajduje się więcej niż jeden lokal, także na nieruchomość wspólną, ma obowiązek prowadzenie psa na uwięzi a pies należący do ras uznanych za agresywne musi mieć również nałożony kaganiec.

  4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych i tylko w przypadku, gdy posiadacz sprawuje właściwą kontrolę nad jego zachowaniem, a pies ma założony kaganiec i zapiętą obrożę oraz posiada nośnik z zapisanymi informacjami, które pozwolą na odnalezienie osoby, do której zwierzę należy.

  5. Obowiązek nałożenia kagańca nie dotyczy psów do wysokości do 30 cm w kłębie, nie należących do ras uznanych za agresywne, psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względów na budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych, co jest potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii oraz szczeniąt w wieku do 6 miesięcy, jeżeli osoba prowadząca psa posiada dokument potwierdzający jego wiek.

  7. Obowiązek określony w ust. 4 i 5 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników osób niepełnosprawnych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

  8. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia potwierdzającego realizację obowiązku wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie.

   

  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

  1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcie zanieczyszczenia pozostawionego przez zwierzę w miejscu publicznym, w szczególności na klatkach schodowych, lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, na chodnikach, ulicach i placach, parkach, zieleńcach itp.; odchody należy umieszczać w specjalnie oznaczonych pojemnikach, w pojemnikach na odpady zmieszane lub w koszach ulicznych.

  2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy osób niewidomych i o znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystających z pomocy psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

  3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:

  1)      niewprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, schroniska, tereny wystaw; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym;

  2)      niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci przez cały rok oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów,

  3)      niewprowadzania psów i innych zwierząt domowych na plaże i kąpieliska w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, za wyjątkiem odcinka plaży od wejścia na plażę nr 43 do wejścia nr 45 w godzinach od 18.00 do 24.00; zakaz nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym, jeżeli są one trzymane na smyczy.

  4. Postępowanie ze zwłokami padłych zwierząt domowych:

  1)      zwłoki padłych zwierząt domowych o ile nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną należy niezwłocznie zgłosić i przekazać podmiotom zajmującym się ich zbieraniem i utylizacją, posiadającym stosowne zezwolenie; aktualną informację o adresach takich podmiotów działających na terenie Sopotu można uzyskać w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu;

  2)      obowiązek dokonania zgłoszenia i przekazania zwłok padłych zwierząt ciąży na posiadaczu, a jeżeli posiadacza nie można ustalić na zarządcy terenu na którym zwłoki się znajdują.

   

    PSIE WYBIEGI i DYSTRYBUTORY WORECZKÓW 

    http://www.sopot.fotobank.pl/

  ROZWIŃ
   piesek

   Program ochrony zwierząt bezdomnych

   Miasto Sopot jest właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt, w którym zapewniona jest opieka porzuconym psom i kotom. Bezpośrednim prowadzeniem schroniska i opieką na przebywającymi w nim zwierzętami od ponad 50 lat sprawuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami mające swój oddział w Sopocie.

   Na kolejny okres trzech lat Miasto Sopot w roku 2016 w drodze konkursu przeprowadzonego  na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2010.234.1536 ze zm.) powierzyło ponownie prowadzenie schroniska sopockiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami (TOZ).
    
   Poza prowadzeniem schroniska w ramach powierzonego zadania TOZ pomaga również kotom wolno żyjącym, przekazując społecznym opiekunom domki dla kotów oraz realizując PROGRAM WIOSENNEJ I JESIENNEJ sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.


   Szczegółową informację na temat tego programu można uzyskać w siedzibie schroniska w ul. 1 Maja 32 w Sopocie lub na stronie: sopot.toz.pl

   jerzyk

   JERZYK – NIEZWYKŁY GOŚĆ Z AFRYKI POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY!

    

   W związku z postępującym rozwojem technologii budownictwa coraz częściej pozbawiamy ptaki miejsc do gniazdowania. Jednym z ptaków zakładających gniazda w szczelinach muru pod gzymsami, rynnami, dachówkami oraz w stropodachach, do których wlatują przez otwory wentylacyjne jest JERZYK. Nazwa ptaka wywodzi się stąd, że jerzyk przylatywał do naszego kraju w okolicy dnia Św. Jerzego.

   JERZYK – NIEZWYKŁY GOŚĆ Z AFRYKI POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY!

    

    

   W związku z postępującym rozwojem technologii budownictwa coraz częściej pozbawiamy ptaki miejsc do gniazdowania. Jednym z ptaków zakładających gniazda w szczelinach muru pod gzymsami, rynnami, dachówkami oraz w stropodachach, do których wlatują przez otwory wentylacyjne jest JERZYK. Nazwa ptaka wywodzi się stąd, że jerzyk przylatywał do naszego kraju w okolicy dnia Św. Jerzego.

   Co roku na początku maja jerzyki przylatują do nas z Afryki na niewiele ponad 3 miesiące. Często mylimy je z jaskółkami, choć są od nich większe, szybsze i latają znacznie wyżej. Całe brunatno-czarne nie mają białej piersi, tak jak jaskółki, tylko jaśniejszą plamkę pod dzio­bem. Szybują wysoko nad osiedlami wielorodzinnymi lub ścigają się w krzykliwych stadkach między blokami.

   Jerzyk jest gatunkiem ściśle chronionym. Prawie całe swoje życie spędza w powietrzu. W locie je chwytając owady, pije wodę, zbiera materiał na gniazdo, a nawet kopuluje i śpi niesiony przez prądy powietrzne na wysokości ponad 2000 m. Nigdy dobrowolnie nie ląduje na ziemi. Gdy spadnie na ziemię, jest zupełnie bezbronny. Najczęściej nie potrafi wzbić się z powrotem do góry. Uwsteczniona budowa nóg (stąd nazwa rzędu "krót­konogie") sprawia, że nie nadaje się do życia w strefie lądowej, do stąpania po ziemi czy siadania na gałęzi. Z lotu czepia się wysokich, pionowych struktur (np. skał, nierów­ności murów), co najmniej kilka metrów nad ziemią - i tak właśnie ląduje przy gnieździe.

   Jerzyk znaleziony na ziemi to ptak, który potrzebuje naszej pomocy. Znalazł się w obcym dla siebie śro­dowisku. Często wystarczy - o ile nie jest ranny ­delikatnie unieść i wypuścić ptaka na otwartych dłoniach z wysokości, np. z okna, im wyżej, tym lepiej. Jeśli jest zmoknięty lub wyczerpany należy pozwolić mu wyschnąć i odpocząć w bezpiecznym miejscu (np. na balkonie, z dala od kotów i psów), a potem wypuścić ponownie.

   Jeśli rozpędzony jerzyk wpadnie do naszego miesz­kania przez otwarte okno, postępujemy podobnie. Nie wyrzucamy ptaka za okno. Jerzyk jest doskonałym lotnikiem (osiąga prędkość ponad 160 km/godz.). Niewielka pomoc z naszej strony sprawi, że bezpie­cznie wróci do swojego powietrznego świata.

   Gdy znajdziemy na ziemi rannego lub młodego nie­lotnego jerzyka (zapewne przedwcześnie opuścił gniazdo) najlepiej odwieźć go do najbliższego azylu dla ptaków.

   Jerzyki łączą się w trwałe pary, aż do śmierci jednego z partnerów. Więź ta odnawia się co roku przy gnieździe, do którego partnerzy wędrują osobno. Jerzyki powra­cają co roku do tych samych miejsc lęgowych. Gdy są one zasłonięte lub zlikwidowane, ptaki nie odlatują, lecz niestrudzenie obijają się o wszelkie przeszkody w miejscach, które pamiętają jako wejścia do gniazd. Mogą wtedy ulec okaleczeniom i kontuzjom.

   Jerzyki związane są ze środowiskiem miejskim i wy­sokimi budynkami. W miastach nie budują gniazd na drzewach. Budynki, zwłaszcza wielorodzinne, stano­wią dla nich jedyne miejsce gnieżdżenia się.

   Zakładają gniazda w szczelinach muru pod gzymsami, rynnami, dachówkami oraz w stropodachach, do których wlatują przez otwory wentylacyjne o średnicy 4 - 8 cm.
    
   Wyburzanie starych kamienic, remonty i ocieplania bu­dynków (np. styropianem), zakładanie kratek na otwory do stropodachów oraz nowoczesne budownictwo pozbawione szczelin i zakamarków powoduje, że coraz mniej jest miejsc, w których jerzyki mogłyby założyć gniazda. Utrata miejsc lęgowych oznacza spadek liczebności gatunku. Zagrożeniem są także prace remontowo - budowlane prowadzone w porze lęgowej. Rusztowania pokryte siatką lub folią uniemożliwiają ptakom dostęp do gniazd. Poza tym jerzyk, w odróż­nieniu od innych ptaków, nie ucieka z gniazda w razie zagrożenia. Czeka cicho, aż ono minie. Kończy się to najczęściej zamurowaniem ptaków żywcem.

    

   Aby chronić jerzyki należy:


   - prowadzić prace remontowe i termomodernizacyjne na budynkach zamieszkałych przez jerzyki poza porą lęgową, która trwa od 1 maja do 15 sierpnia;
   - unikać zakładania kratek na otwory do stropodachów;
   - pozostawiać istniejące w murze niewielkie szczeliny pod dachami i rynnami;
   - pozwolić ptakom na wlot do gniazd poprzez wycięcie otworów w deskach i elementach zasłaniających dotychczasowe miejsca lęgowe;
   - tworzyć nowe miejsce lęgowe dla jerzyków w konstrukcji budynku, wbudowując cementowe gniazda lub zostawiając przerwy między cegłami, żłobiąc szczeliny, tak aby ptak miał dostęp do nisz pod dachem;
   - wieszać odpowiednie skrzynki lęgowe dla jerzyków na budynkach.

   Ponieważ jerzyk gnieździ się kolonijnie skrzynki należy wieszać na wysokości powyżej 4 metrów po kilka w rzędzie, najpóźniej do 1 maja.

   Wymiary wewnętrzne skrzynki lęgowej dla jerzyka:
   12 cm (wys.) x 18 cm (szer.) x 30 cm (dł.),
   poziomy otwór wlotowy: 6,5 cm x 3,2 cm.
    
   Przebywanie jerzyków na budynkach nie przynosi żadnych szkód, ponieważ ptaki te nie niszczą i nie brudzą elewacji i nie powodują zatykania przewodów wentylacyjnych. Ponadto są bardzo pożyteczne, gdyż w locie chwytają duże ilości owadów.

    

   CHROŃMY JERZYKI POPRZEZ ZABEZPIECZANIE ICH MIEJSC LĘGOWYCH!


   Opracowano na podstawie materiałów Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Stołecznego w Warszawie.

   Poniżej podajemy linki do szerszych informacji na temat ochrony jerzyka:
   ekofundusz.org.pl
   gdansk.rdos.gov.pl
   www.bocian.org.pl

   ROZWIŃ

   Kompleksowa termomodernizacja zabytkowych przedszkoli nr 1 oraz nr 4 w Sopocie

   W ramach konkursu „TermoPomorze” (edycja 2014) Gmina Miasta Sopotu uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do realizacji inwestycji, polegającej na kompleksowej termomodernizacji dwóch zabytkowych przedszkoli nr 1 przy ul. Jana Kasprowicza 1 oraz nr 4 przy ul Obodrzyców 20 w Sopocie.

   Kompleksowa termomodernizacja zabytkowych przedszkoli nr 1 oraz nr 4 w Sopocie

   W ramach konkursu „TermoPomorze” (edycja 2014) Gmina Miasta Sopotu uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do realizacji inwestycji, polegającej na kompleksowej termomodernizacji dwóch zabytkowych przedszkoli nr 1 przy ul. Jana Kasprowicza 1 oraz nr 4 przy ul Obodrzyców 20 w Sopocie.

   Mając na względzie wykorzystanie pełnego potencjału oszczędności, jaki posiadają oba budynki, prace termomodernizacyjne obejmować będą:

   • modernizację instalacji centralnego ogrzewania
   • modernizację systemu zaopatrzenia obiektu w ciepła wodę użytkową, w tym montaż kolektorów słonecznych
   • docieplenie dachów, stropów i ścian wewnętrznych i zewnętrznych
   • wymianę lub renowację okien i drzwi połączoną z modernizacją wentylacji

   Pracom termomodernizacyjnym będą towarzyszyć kampania informacyjno – edukacyjna pn. „Oszczędzając energię napełnisz skarbonkę”, która zostanie skierowana do dzieci sopockich przedszkoli oraz ich rodziców i nauczycieli. Celem kampanii jest budowa postaw ekologicznych i wzrost świadomości w zakresie poszanowania energii.

   Realizacja projektu wpłynie korzystnie na redukcję emisji CO2 (spadek niskiej emisji) oraz przyczyni się do wzrostu produkcji energii z udziałem OZE. Obecnie budynki charakteryzują się zbyt wysokim poziom zapotrzebowania i nakładami finansowymi na energię cieplną oraz nadmiernymi stratami ciepła.

   Projekt wpisuje się w „Politykę energetyczną Miasta Sopotu”, w tym „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” przyjęte uchwałą nr XIX/232/2012 RMS z dn. 11.05.2012 oraz jest zgodny z założeniami Planu na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Miasta Sopotu oraz Gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej.

   Planowany koszt kwalifikowalny – Przedszkole nr 4 to: 456 672,00 zł.
   Dotacja dla Przedszkola nr 4 w wysokości: 137 000,00 zł.
   Pożyczka  dla Przedszkola nr 4 w kwocie 228 000,00 zł.

   Planowany koszt kwalifikowalny – Przedszkole nr 1 to: 600 666,00 zł.
   Dotacja dla Przedszkola nr 1 w wysokości: 180 190,00 zł.
   Pożyczka  dla Przedszkola nr 1 w kwocie 272 000,00 zł.

   Planowany okres realizacji zadań inwestycyjnych to: czerwiec 2015 – wrzesień 2015.
   Link do strony internetowej WFOŚiGW w Gdańsku: http://www.wfosigw.gda.pl/

    

    

   ROZWIŃ

    KĄPIELISKA NA TERENIE SOPOTU W 2018r.

    Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sopotu nr XL/529/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r., na terenie Sopotu  w  tegorocznym sezonie wyznaczone zostały następujące kąpieliska:

    1)     Kąpielisko Morskie Sopot Kamienny Potok - Koliba - o długości linii brzegowej 100m, zlokalizowane między wejściami na plażę nr 4 a 6.

    2)     Kąpielisko Morskie Sopot - Hotel Sopot - Beach Club  - o długości   linii brzegowej 100m, zlokalizowane  50m od wejścia na plażę nr 10 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegowej. 

    3)     Kąpielisko Morskie Sopot - Hotel Haffner - Esentra – o długości  linii brzegowej 100m, zlokalizowane między wejściami  na plażę nr 13 a 16.

    4)     Kąpielisko Morskie Sopot - Park Północny I -  o długości  linii brzegowej 100m,
    zlokalizowane  50m od wejścia na plażę nr 17 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegowej.

    5)     Kąpielisko Morskie Sopot - Park Północny II -  o długości  linii brzegowej 100m,
    zlokalizowane  w    odległości 65m   od    wejścia   na   plażę   nr 20  w kierunku wejścia
     nr 19  i 35m w kierunku mola wzdłuż linii brzegu. 

    6)     Kąpielisko Morskie Sopot -  K22 - o długości  linii brzegowej 100m,
    zlokalizowane w odległości 100 m od wejścia na plażę nr 22 w stronę mola.

    7)     Kąpielisko Morskie Sopot - Łazienki Południowe – o długości  linii brzegowej 100m, zlokalizowane w odległości 50 m od mola (po stronie południowej) w kierunku wejścia na plażę nr 23.

    8)     Kąpielisko Morskie Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa – o  długości  linii brzegowej 100m, zlokalizowane  50m od wejścia na plażę nr 26 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegowej.

    9)     Kąpielisko Morskie Sopot - Plaża Rybaki - o długości  linii brzegowej 100m,
    zlokalizowane  50m od wejścia na plażę nr 29 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegu.

    10)  Kąpielisko Morskie Sopot - 32A - 33– o długości  linii brzegowej 100m,
    zlokalizowane  50m od wejścia na plażę nr 33 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegowej.

    Informacje o aktualnym stanie sanitarnym wody w kąpieliskach i ewentualnych zakazach kąpieli można znaleźć na głównej stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie pod adresem: www.psse.sopot.pl.                                                           

    We wszystkich kąpieliskach prowadzony jest nadzór nad jakością wody. Badanie jakości wody w kąpieliskach w 2018 rokuuzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości  50%.

    W ramach tego zadania dokonywana jest ocena jakości wody pod względem sanitarnym, która pozwala określić jej przydatność do kąpieli, umożliwiając ochronę zdrowia osób korzystających    z sopockich kąpielisk. Badania jakości wody umożliwiają zapobieganie i eliminację przyczyn ewentualnych zanieczyszczeń, mogących wpłynąć na jakość wody w kąpielisku. Częstotliwość badań wody (harmonogram) została ustalona z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sopocie. Prowadzone zadanie umożliwia przekazywanie społeczeństwu informacji, dotyczących jakości wody w sposób niebudzący wątpliwości co do stwierdzonych zagrożeń i w razie gdyby okazało się konieczne wprowadzenie tymczasowego zakazu kąpieli.

     

    śmieci
    pojemniki elektro

    Udogodnienia dla właścicieli psów

     

    Pełen wykaz lokazacji: tutaj

    © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
    PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |