Ochrona wód Zatoki Gdańskiej 2

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I

Koszt projektu:

   
całkowita wartość projektu:     74 843 450,26


wydatki kwalifikowane:              73 666 880,62


wydatki niekwalifikowane:              927 066,06


dofinansowanie:                           18 239 140,37


Wkład własny:                              56 604 309,89


Źródło finansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Data realizacji/zakończenia:   26.11.2008 – 31.03.2014

Opis projektu:


Przedsięwzięcie obejmuje szeroki zakres działań inwestycyjnych zmierzających do uporządkowania sposobu odwodnienia terenu oraz uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej w Sopocie. W ramach trzech zadań projektu zostaną wykonane następujące obiekty i urządzenia:
- wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej – układ „A” oraz układ „B”. Zadanie polega na ujęciu wód potoków w dwa układy zbiorcze i skierowanie ich w głąb Zatoki Gdańskiej na odległość 345-375m;
- budowa otwartego zbiornika retencyjnego „Okrzei” o pojemności 1 325m³ na Potoku Karlikowskim w rejonie ulic Karlikowskiej i Okrzei;
- montaż 31 szt. urządzeń podczyszczających wody opadowe, które zainstalowane będą na kanałach deszczowych przed wylotami sopockich potoków.

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej

Tytuł projektu „Ochrona Wód przybrzeżnych Bałtyku - NEFA BALT II

 

Międzynarodowy projekt realizowany w Ramach Programu Transgranicznego Litwa-Polska Rosja 2007-2013. Lidere projektu jest Gmina Miasta Sopotu a partnerami są: Gmina Tolkmicko oraz miasto Mamonovo (Obwód Kaliningradzki).

Całkowity koszt kwalifikowany projektu 8.116.000 euro
Dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych 7.304.400 euro

Koszt kwalifikowany projektu realizowanego przez Sopot: 7.206.000 euro
Dofinansowanie 90%: 6.485.400 euro

Projekt realizowany od czerwca 2012 r. do września 2013 r.

ww3

 

Gmina Miasta Sopotu w ramach projektu zrealizowała:


­    - budowę ostatniego wylotu wód potoków (wylot C);
­    - budowę zbiornika retencyjnego na potoku Babidolskim

Głównym celem obydwu projektów jest zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych.

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej 3

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa jakości wód opadowych spływających do Zatoki Gdańskiej. W rezultacie podjętych działań nastąpi 100-krotne obniżenie stężeń unoszonych zanieczyszczeń, co zmniejszy ich wpływ na stan jakości wód bezpośrednio przy brzegu. Umożliwi to funkcjonowanie kąpielisk wzdłuż brzegu morskiego, leżącego w granicach administracyjnych Sopotu.
Poprzez zapewnienie wysokiej czystości wody w kąpieliskach Sopotu nastąpi poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców i turystów odwiedzających uzdrowisko. Poprzez poprawę środowiska naturalnego projekt wpłynie również korzystnie na zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej, inwestycyjnej, turystycznej i uzdrowiskowej Gminy Miasta Sopotu.

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej 4

Realizacja projektu ma również na celu zwiększenie ochrony przed skutkami intensywnych opadów deszczu i ograniczenie podtopień występujących w dolnej części Sopotu. Przyczyni się to bezpośrednio do zmniejszenia  kosztów ekonomicznych i społecznych, będących następstwem podtopień.

UE
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |