Str. Dorota Garnicka
Kontakt:
mail: dorota.garnicka@um.sopot.pl
tel: (58) 52 13 855

CEL OGÓLNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 Celem ogólnym programu jest dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, budowanie świadomości zagrożeń, na które narażone są dzieci oraz umiejętność reagowania na te zagrożenia.
Cele szczegółowe :

 -zaznajomienie dzieci i młodzieży ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach ryzykownych ,
- budowanie właściwych nawyków,
- nabycie przez dzieci umiejętności praktycznej komunikacji, poszanowania drugiego człowieka i ogólno pojętej tolerancji,
- kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego czasu wolnego,
- kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń związanych ze środkami uzależniającymi (nikotynizm, alkoholizm, narkomania),
- zapoznanie z normami społecznymi i normami prawa,
- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu,
- kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacji zachowań agresywnych.

FORMY REALIZOWANIA PROGRAMU

Realizacja programu profilaktyki odbywać się będzie poprzez prowadzenie pogadanek, prelekcji, pokazów oraz prezentacji w szkołach, przedszkolach oraz w placówkach kulturalnych.
 Realizatorami wyżej opisanego Programu Profilaktyki są funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz zaproszeni goście.

OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA

Straż Miejska w Sopocie wykonując swoje zadania, realizuje wiele programów profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży, a także dla seniorów. Jednym z nich jest cykl spotkań i wykładów z mieszkańcami Sopotu, dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na wybrane tematy. Program ten obejmuje również Przedszkola.

1. Bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły,
2. Straż Miejska jako jednostka pomocna i przyjazna dzieciom,
3. Internet – umiejętne korzystanie z sieci,                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Sieć dosłownie i w przenośni - co to jest Internet?
5. Agresja i przemoc,
6. Środki psychoaktywne,
7. Ferie zimowe – aktywne spędzanie czasu wolnego,
8. Konsekwencje prawne młodzieży,
9. Aktywny maj na rowerze,                                                                                                                                      
10.Bezpieczny wypoczynek,
11. Straż Miejska jako instytucja dla mieszkańców,
12. Co to jest SMOG, jak powstaje? Jak dbać o czyste powietrze?

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |