Ensure 11

Projekt "EnSURE"

"Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply (EnSURE)"

"Oszczędności energii w obszarach miejskich poprzez rewaloryzację i nowe sposoby zaopatrzenia w energię"

Projekt Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply (EnSURE) /„Oszczędności energii w obszarach miejskich poprzez rewaloryzację i nowe sposoby zaopatrzenia w energię” był realizowany przez Gminę Miasta Sopotu w okresie od maja 2010 do lipca 2013.

Celem projektu było zbadanie możliwości podnoszenia efektywności energetycznej w Sopocie poprzez inwestycje termomodernizacyjne oraz ocenę możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarce energetycznej miasta.

W ramach projektu opracowana została „Polityka energetyczna Gminy Miasta Sopotu”, w ramach której przeprowadzono „Ocenę osiągniętego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej w Sopocie w stosunku do poziomu z 1990 roku” oraz przygotowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sopotu”. Gmina Miasta Sopotu od 1990 roku realizuje działania mające na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń, w tym redukcji CO2 oraz racjonalne zużycie energii. W wyniku przeprowadzonych na terenie miasta działań w zakresie oszczędności energii oraz realizacji inwestycji termomodernizacyjnych Sopot uzyskał wysoki poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych, co umocniło status miasta uzdrowiskowego.
    
Ponadto został opracowany „Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii” (SEAP), który określa priorytetowe obszary działań, służące zrównoważonej gospodarce energetycznej miasta oraz który ma zadanie ułatwić osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie redukcji gazów cieplarnianych na terenie Sopotu.

Ensure 13
en5

Wykonano również 9 świadectw charakterystyki energetycznej dla sopockich budynków edukacyjnych poddanych termomodernizacji w ramach uzyskanej premii termomodernizacyjnej z BGK oraz dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013. Świadectwa potwierdziły, że zapotrzebowanie na energię cieplną znacznie uległo zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych.

en3

 
Ponadto została zrealizowana pilotażowa termomodernizacja sopockiej szkoły muzycznej jako przykład dobrej praktyki użycia odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne) w zabytkowym budynku.
Teren ul. Obrońców Westerplatte 18/20 zabudowany został w II połowie XIX w. i na przełomie XIX/XX w. okazałymi willami. Natomiast obiekt, w którym mieści się Szkoła Muzyczna I stopnia w Sopocie pochodzi z 1910r. Budynek po wojnie został oddany do dyspozycji artystów z Sopockiej Akademii Sztuk Pięknych oraz szkoły muzycznej. Po kilku latach plastyków przekwaterowano i budynek od tamtego czasu pozostaje w dyspozycji Szkoły.
Budynek sopockiej szkoły muzycznej, ze względu na swoje walory historyczne został wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie wielu lat użytkowania jego stan techniczny uległ drastycznemu pogorszeniu. Budynek nie posiadał izolacji termicznej stropodachów, stropów piwnic, a stan techniczny ogrzewania był bardzo zły. Wszystkie te czynniki powodowały, że roczne zapotrzebowanie energii budynku wynosiło 685,16 GJ.

Ensure  12

Termomodernizacja sopockiej szkoły muzycznej opierała się przede wszystkim na wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej i stolarki okiennej, ociepleniu stropów (piwnicznego i nad ostatnią kondygnacją) i stropodachów za pomocą tradycyjnych metod takich jak izolacja termiczna. Dodatkowo na dachu budynku zamontowano 23 ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 3 kW (130W każdy). Inwertery zostały zainstalowane na poddaszu. Zasilają one instalację elektryczną budynku. W fazie przygotowawczej inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna; audyt energetyczny, program prac konserwatorskich oraz projekt budowlany. Jest to pierwsza tego rodzaju inwestycja na terenie Sopotu, która wykorzystuje odnawialne źródła energii w zabytkowym budynku.
Wszystkie te działania wpłynęły korzystnie na efektywność energetyczną budynku, a roczne zapotrzebowanie na energię zmniejszy się o ok 40%.
Dodatkowo w celu przywrócenia stylowego charakteru willi, przeprowadzono renowacje zabytkowej werandy.

en2

Z okazji zakończenia pilotażowej inwestycji w celu prezentacji efektów jej realizacji oraz podnoszenia świadomości na temat efektywnego użytkowania energii, na terenie szkoły zostało zorganizowane wydarzenie promocyjno-edukacyjne. W ramach wydarzenia poza licznymi atrakcjami zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły i młodzieży na temat oszczędności energii oraz warsztaty doświadczalne dotyczące elektryczności.
 

W Sopocie został otwarty Energy Info Point – punkt informacyjny w Sopocie nt. efektywności energetycznej, w ramach którego dostępne są w UMS i na stronie www informacje nt.  finansowych możliwości na rzecz termomodernizacji i wykorzystania OZE oraz zmniejszenia zużycia energii.

en4

W dniu 25.02.2013. zorganizowano spotkanie pn. “Efektywność energetyczna i ochrona środowiska w Sopocie – dofinansowanie i dobre praktyki” z właścicielami prywatnych budynków mieszkalnych, zarządców i administratorów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Spotkanie miało na celu przybliżenie wiedzy na temat gminnych dofinansowań na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, promocję dobrych praktyk oraz poinformowanie o innych możliwościach finansowania.    

Budżet projektu dla Sopotu wynosi 151 485,09 €, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej wynosi 128 762,33  €.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: www.ensure-project.eu

Ensure 14
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |