wab0

Projekt "WAB"

Tytuł projektu: Wetlands, Algae and Biogas - A Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract  Project (akronim: WAB) / Mokradła, glony i biogaz - przeciwdziałanie eutrofizacji wód południowego Bałtyku (WAB)

Projekt został realizowany w partnerstwie międzynarodowym przy udziale 11 partnerów; 6 z Polski i z 5 Szwecji. Partnerem Wiodącym całego projektu była szwedzka gmina nadbałtycka Trelleborg. Koordynatorem strony polskiej był Instytut Oceanologii PAN Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza, prof. Grażyna Kowalewska.

Okres realizacji:  marzec 2010 - grudzień 2012

Głównym celem projektu było stworzenie innowacyjnego i kompleksowego systemu redukcji zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego w oparciu o efektywne podejście do zbierania, transportu, składowania i przetwarzania w biogaz, glonów zalegających na plażach i w płytkich wodach przybrzeżnych MB oraz wykorzystania biomasy z glonów do produkcji biogazu, przy uwzględnieniu specyficznych warunków Gminy Miasta Sopotu. Wypracowanie w/w modelu w oparciu o szwedzkie i polskie doświadczenia oraz rekomendacje miało prowadzić do dokonania analizy systemowej całego procesu w odniesieniu do optymalizacji redukcji zanieczyszczeń MB i produkcji biogazu.

W ramach projektu wykonano opracowanie pt. „Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej Gminy Miasta Sopotu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania energii odnawialnej pozyskiwanej na bazie biomasy glonowej”. Przedmiotowa analiza stanowi element „Polityki energetycznej Gminy Miasta Sopotu”.

wab-logo2

Działania pilotażowe w Sopocie polegały na testowaniu technik zbierania biomasy glonowej z plaży oraz bezpośrednio z toni wodnej. W celu wypracowania najefektywniejszej metody usuwania biomasy, przy uwzględnieniu warunków charakterystycznych dla wód przybrzeżnych sopockiego kąpieliska łącznie przetestowano 5 metod z użyciem następujących urządzeń: brona zębowa, koparka z chwytakiem, cedzakowa ażurowa łyżka, metalowa klatka, chwytak – tzw. „krokodyl”.

wab-logo


Pilotażowe testy nowych technik były prowadzone w dwóch kolejnych sezonach letnich, w trakcie których zebrano następujące ilości masy glonowej:
w 2011r. - 231 T z wody oraz 164 T z piasku
w 2012r. - 527 T z wody oraz 88 T z piasku
    Łącznie zebrano Ʃ 758 T.

Działania pilotażowe zakończone zostały wykonaniem raportu końcowego - „Analiza technik zbierania biomasy glonowej z toni wodnej na akwenie w granicach Gminy Miasta Sopotu w latach 2011-2012”, który podsumował przeprowadzone testy oraz wskazał najskuteczniejszą technikę usuwania biomasy glonowej.Wyniki działań projektu WAB przyczyniły się do osiągnięcia następujących efektów:
 - redukcji poziomu zanieczyszczenia plaż i wód MB oraz wykorzystania biomasa glonowej do produkcji biogazu i bezpiecznych nawozów
 - zmniejszenia eutrofizacji MB poprzez usuwanie glonów zalegających w wodach przybrzeżnych oraz budowę systemów melioracyjnych
 - zachowania bioróżnorodności środowiska MB
 - transferu wiedzy z zakresu innowacyjnych i efektywnych technik w zakresie zbierania, transportu, przechowywania i produkcji biogazu z wykorzystaniem biomasy z glonów oraz zgromadzenia wiedzy z zakresu możliwości wdrożenia tego rodzaju rozwiązań lokalnie i regionalnie
 - montażu instalacji systemu monitoringu środowiska morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sezonowego występowania glonów w celu zapobiegania zaleganiu zanieczyszczonych glonów na plażach.

wab-sb

Koszt całkowity projektu: 1 531 871,00 euro, w tym wartość dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych.

Budżet projektu dla Sopotu wynosi 110.071,00 €, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 wyniosła 75.818,07  €.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: wabproject.pl

© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |