Nasza przyszłość w Europie – międzynarodowa debata młodzieży z miast Sopotu, Ratzeburga i Naestved

Cel projektu: pogłębienie świadomości młodzieży na temat wspólnych wartości europejskich, historii i kultury

Przedmiot projektu: w ramach projektu została zaplanowana w Sopocie moderowana debata dla młodzieży licealnej z miast partnerskich Sopotu – Ratzeburga (DE) i Naestved (DK) na temat wyzwań Europy, jej przyszłości oraz integracji europejskiej, której celem jest zachęcenie młodego pokolenia do aktywnej partycypacji w życiu politycznym poprzez udział w wyborach europejskich oraz uświadomienie jaki mają wpływ na kształtowanie Europy. Temat debaty nawiązuje do europejskiej agendy politycznej, w tym priorytetu - walki z eurosceptyzmem. Wnioski z debaty zostaną w zapisane w postaci postulatów i deklaracji o udziale w głosowaniach, które później zostaną podpisane przez uczestników debaty i rozpowszechnione wśród uczniów szkół miast partnerskich. Do udziału w debacie zostaną także zaproszeni studenci uniwersytetu trzeciego wieku w Sopocie. Gospodarzem wizyty i liderem projektu partnerskiego jest Miasto Sopot. Czterodniowej wizycie młodzieży z miast partnerskich Sopotu będzie towarzyszyć również zwiedzanie miejsc o znaczeniu historycznym dla EU (ECS), zajęcia integracyjne dla uczniów i spotkania z politykami.

Rezultaty projektu: wiedza o integracji europejskiej i różnorodności kulturowej w EU, wzrost zaangażowania młodzieży w społeczeństwo obywatelskie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami z miast partnerskich

Dotacja na realizację projektu w ramach Programu „Europa dla Obywateli 2014-2020” / Komponentu 2 – Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie / 2.1. Partnerstwo miast

Nowy żłobek w Sopocie

W Sopocie powstaje nowy żłobek publiczny dla 60 dzieci w wieku do lat 3, który będzie znajdować się w dzielnicy Kamienny Potok, przy ulicy Obodrzyców, w bliskim sąsiedztwie zabytkowego budynku przedszkola „Nad Potokiem”.

Budynek nowego żłobka został zaprojektowany w charakterze wolnostojącego obiektu, który będzie posiadał dwie nadziemne kondygnacje, z czego piętro będzie pokryte dachem dwuspadziowym, a jego cała forma architektoniczna została wkomponowana w otaczającą go zieleń i sąsiadującą zabudowę, będącą pod ochroną konserwatorską.

Na parterze znajdą się 4 sale dziecięce, z podziałem według grup wiekowych (3 grupy 16 osobowe, dzieci w wieku od 1,5 roku do lat 3 oraz 1 grupa 12 osobowa - niemowlęta), które zostaną dostosowane do ich potrzeb i różnych funkcji (sypialnia, jadalnia, bawialnia). Bezpośrednio przy każdej z naturalnie doświetlonych sal dziecięcych, będą toalety z przewijakami i szatnie dla dzieci.

Ponadto na parterze przewidziano kameralną i dogodną przestrzeń przeznaczoną dla matek karmiących niemowlęta oraz pomieszczenie pielęgniarskie, kuchnię główną i mleczną ze zmywalniami, wózkarnię, toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

Na piętrze, będzie sala wielofunkcyjna dla dzieci, wyposażona w pomoce edukacyjne wspierające ich rozwój sensoryczny i ruchowy, w której to sali dzieci będą brały udział w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych i zabawach interaktywnych. Na piętrze zostały zaprojektowane również pomieszczenia socjalne i dla administracji żłobka.

Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku. Oddanie do użytkowania nowego żłobka planuje się z końcem 2021 roku.

Nowy żłobek będzie bezpieczną i przyjazną placówką opiekuńczo-wychowawczą, a także edukacyjną dostosowaną do potrzeb małego dziecka. Podział dzieci na małe grupy będzie sprzyjał efektywności pracy kadry opiekuńczej, która zapewni wysokie standardy w opiece, opierające się na  indywidualnym podejściu do dzieci.

Budynek, jego wnętrze i otoczenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb osób i dzieci z niepełnosprawnością. Na terenie zielonym otaczającym żłobek będzie znajdował się plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, także dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

W wyniku realizacji planowanej inwestycji wzrośnie dostępność do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zostanie podniesiona jakość publicznych usług opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym świadczonych na obszarze miasta Sopotu.

W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Maluch+ 2020 Miasto Sopot uzyskało dotację celową ze środków krajowych w wysokości 1,5 mln na realizację inwestycji i utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ponadto sopocki projekt pn. „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie” w drodze konkursu został wybrany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie / działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 442 019,02 zł. przy całkowitej wartości projektu 1 696 492,96 zł. (85% dofinansowania) zostanie przeznaczone na ukończenie inwestycji, wyposażenie pomieszczeń i zatrudnienie kadry opiekuńczej w nowej placówce. Wsparcie utworzenia nowych miejsc opieki żłobkowej w Sopocie zwiększy szansę osób opiekujących się dziećmi w wieku najmłodszym na utrzymanie pracy oraz ułatwi im powrót na rynek pracy i godzenie życia prywatnego z zawodowym.

 

Kolejne miliony na przebudowę kanalizacji deszczowej

Gmina Miasta Sopotu kolejny raz otrzymała unijne dofinansowanie na realizację projektu  zapobiegającego zalewaniu i podtapianiu miasta. Dzięki temu zwiększy się retencja i przepustowość miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych, co – poza głównym celem zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej – przyczyni się do poprawy jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej oraz jakości cieków powierzchniowych i wód podziemnych oraz wpłynie na zmniejszenie zagrożeń dla środowiska.

W ramach projektu „Zagospodarowanie wód  opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II” zrealizowana zostanie:

 • przebudowa kanalizacji deszczowej przy przebudowie skrzyżowania Al. Niepodległości z ul. Malczewskiego,
 • odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego położonego pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino 25-31 a ul. Czyżewskiego,
 • budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chodowieckiego na odcinku od ul Księżycowej do Malczewskiego,
 • budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej.

Dodatkowo w jednej z sopockich szkół zostanie założony ogród deszczowy, by zachęcać dzieci i mieszkańców do tworzenia małej retencji na terenach miejskich. Ma on prezentować, jakie rośliny lubią dużą ilość wody oraz jak można ciekawie zagospodarować wody opadowe. Opracowane zostaną tablice edukacyjne, które pokażą, co dzieje się z wodą podczas opadu w mieście i dlaczego ważne jest, aby oprócz zbiorników i kanalizacji deszczowej dbać o retencję w ogrodach.

W ramach II etapu projektu, tak jak w etapie I, przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych. Będą one dotyczyły tematyki wód opadowych i zostaną przeprowadzone przez doświadczoną kadrę animatorów wykorzystujących interaktywne pokazy, warsztaty i laboratoria.

Przewidywany łączny koszt projektu to 8 911 830 zł, z czego 85 proc. kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Tak podczas zorganizowanych w 2018 r. w ramach projektu warsztatów uczniowie dzięki doświadczeniom i eksperymentom zdobywali wiedzę na temat wód opadowych. Tu zajęcia pt. „Zjawiskowe wody opadowe” w SP nr 1.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.02.01.00-00-0019/18-00  informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

W dniu 14 czerwca 2018 r.. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Zdobądź doświadczenie osiągnij sukces praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Konferencja podsumowująca odbyła się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu a udział w niej wzięli zaproszeni goście,
w tym: Naczelnik Wydziału Oświaty p. Piotr Płocki, radni Miasta Sopotu: przewodniczący Rady miasta Sopot p. Wieczesław Augustyniak, p. Grażyna Czajkowska i p. Lech Orski, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedstawiciel ZNP p. Czesława Kasprowicz, nauczyciele  ZSH w Sopocie i uczniowie wszystkich klas.

Program konferencji był następujący:

Program

 1. Powitanie gości. p. Dyrektor  J. Niewadzioł
 2. Informacje o projekcie, jego założeniach, sposobie realizacji. – K. Komodzińska
 3. Prezentacje uczniów poszczególnych grup. – prezentacje

Rok 2017 –Beata Falkiewicz
Rok 2018 – Franjo Sanchez  z młodzieżą

 1. Przedstawienie rezultatów projektu. – R. Nowicki
 2. Rozdanie uczestnikom dokumentów Europass. – Pani Dyrektor z p. Naczelnikiem P. Płockim
 3. Podziękowania dla osób pracujących przy projekcie. Pani Dyrektor J. Niewadzioł
 4. Zakończenie konferencji.


Po powitaniu gości przez dyrektora p. Jolantę Niewadzioł, koordynator projektu przestawiła prezentację dotyczącą realizacji całego przedsięwzięcia. Po obejrzeniu prezentacji omawiającej pobyt uczestników projektu pierwszej mobilności, p. Beata Falkiewicz przedstawiła i omówiła pobyt uczestników projektu.

Następnie obejrzano film z wypowiedziami uczestników, który wzbudził wiele emocji i został obejrzany z zainteresowaniem przez wszystkich.

Kolejno uczestnicy projektu – Nikola Bochentyn i Kuba Durau przybliżyli zebranym, jak wyglądał ich pobyt w Youghal w Irlandii. Opowiedzieli, jak wyglądała ich praca, pobyt u goszczącej ich rodziny. Ponadto uczniowie opowiedzieli, jak spędzali czas wolny i jakie ciekawe miejsca zapadły im w pamięci. Również pochwalili się, w jakich wycieczkach w Irlandii uczestniczyli.

Następnie p. Rafał Nowicki omówił rezultaty projektu i przedstawił wypowiedzi uczestników z ankiet ewaluacyjnych:

 • praktyki zawodowe w Irlandii były naprawdę fajne. Podobało mi się. Projekt takowy jest jednym z lepszych pomysłów. Mogę polecić każdemu ten projekt. Można poznać dużo wspaniałych ludzi;
 • praktyki w Irlandii były bardzo pouczające. Dowiedziałam się wielu rzeczy. Chcę wrócić tam aby pracować przez wakacje;
 • moim zdaniem ten projekt to dobre rozwiązanie. Projekt przyniósł mi nowe doświadczenie oraz umiejętności a także pewność siebie;
 • uważam, że jest to doskonała szansa na zdobycie doświadczenie w języku oraz zawodowe oraz pomoc w dalszym wyborze kierunku w życiu;
 • praktyka w Irlandii była najlepszą przygoda życia dotychczas. Bardzo się cieszę, że się dostałam i bardzo dziękuję nauczycielom za zorganizowanie tego projektu. Youghal to piękne miasteczko, praktyka super a rodzina przecudowna. Chcę wrócić tam;
 • cieszę się, że mogłam wziąć udział w projekcie ponieważ mogłam doświadczyć czegoś nowego i mogłam posługiwać się językiem angielskim w praktyce na co dzień;
 • uważam, że dzięki tym praktykom bardzo dobrze poradziłam sobie z płynnością mowy języka angielskiego z czego się bardzo cieszę.


Punktem kulminacyjnym było wręczenie dokumentu Europass Mobilność przez p. dyrektor J. Niewadzioł i przewodniczącego rady Miasta Wieczysława Augystyniaka

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem uczestników projektu nauczycieli biorących udział w projekcie i radnych.

 

Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej

Projekt pn. "Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej" jest realizowany w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej". 

Powyższe przedsięwzięcie strategiczne jest kontynuacją projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej, Etap I” realizowanego w latach 2010-2014 przez Samorząd Województwa Pomorskiego i uczestniczących w nim partnerów. Projekt ten obejmował budowę i rozbudowę portów i przystani żeglarskich na szlakach wodnych Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. W jego ramach zrealizowanych zostało łącznie szesnaście zadań przez piętnastu partnerów.

Obecne przedsięwzięcie strategiczne realizowane będzie w granicach administracyjnych województwa pomorskiego. Obejmuje ono niezwykle atrakcyjny obszar Delty Wisły, Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej wraz z Zatoką Pucką. Realizowane będzie w obrębie dziewięciu powiatów: puckiego, gdańskiego, nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, kwidzyńskiego, Miasta Gdańska, Sopotu i Gdyni. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest również w ciągu trzech dróg wodnych, śródlądowych i morskich o znaczeniu międzynarodowym MDW E 40, MDW E 70 i MDW E 60.

Zakres działań w ramach projektu "Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej" obejmuje:

 • budowę pomostu pływającego (liczba miejsc cumowniczych: 28),
 • budowę pawilonu (sanitariat, szatnia, przechowywanie sprzętu),
 • pogłębienie toru podejściowego do pomostu pływającego,
 • przebudowę slipu do wodowania jednostek,
 • promocję projektu.

Celem jest wykreowanie markowego i zintegrowanego produktu w zakresie turystyki wodnej. Zostanie stworzona sieć portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną, dającą turyście wodnemu możliwość przybicia do kei lub dłuższego przystanku w interwale kilkugodzinnym.

Ponadto, w wyniku realizacji projektu nastąpi:

 • zwiększenie dostępności infrastruktury do cumowania jednostek pływających,
 • zwiększenie dostępności zaplecza technicznego i sanitarnego,
 • poprawa warunków do wodowania jednostek,
 • poprawa bezpieczeństwa na Zatoce Gdańskiej.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu: 3 325 461,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 686 636,67 zł, poziom dofinansowania 80%

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Miliony na zagospodarowanie wód opadowych

Gmina Miasta Sopotu otrzymała ponad 11 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Projektu pn: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej”.

Projekt zakłada zwiększenie ilości retencjonowanej wody na terenie gminy, dzięki czemu zmniejszy się ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych wynikających ze zmian klimatu oraz poważnych awarii.

W związku z podpisanym aneksami do umowy o dofinansowanie do wartego 42 894 046,96 zł zadania Unia dołoży 25 515 677,72 zł. Wydatki kwalifikowalne to 30 018 444,38 zł, wkład własny – 17 378 369,24 zł. Cały projekt realizowany będzie do końca czerwca 2022 r.

Dzięki realizacji Projektu możliwa będzie:

 • ochrona dolnego tarasu miasta przed podtopieniem;
 • retencja wód opadowych i opóźnienie ich spływu do odbiornika, jakim jest Zatoka Gdańska;
 • przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych ze względu na jego zły stan techniczny i zbyt małą przepustowość w dotychczas niezmodernizowanych zlewniach;
 • rewitalizacja koryt otwartych potoków – Potoku Grodowego i Potoku nr 2.

Zakres:

Zadanie 1 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu – kwartał ulic: Parkowa, Kordeckiego, al. Wojska Polskiego, Kilińskiego;

Zadanie 2 – Zabezpieczenie podziemnego przejścia SKM Sopot Kamienny Potok (sieć kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi kanałowymi);

Zadanie 3 – Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej i w ulicy Architektów w Sopocie;

Zadanie 4 – Kanał przerzutowy wód opadowych z ulicy Pułaskiego do Kanału Potoku BMC – Etap III;

Zadanie 5 – Przebudowa odcinka otwartego koryta Potoku nr 2 (Lasek Karlikowski);

Zadanie 6 – Odtworzenie/budowa nowego kanału deszczowego DN400/500 na terenie położonym pomiędzy ulicami Abrahama i Andersa;

Zadanie 7 – Uporządkowanie koryta Potoku Grodowego na odcinku od ujścia (km 0+000) do torów kolejowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wosia Budzysza i ulicy Powstańców Warszawy.

Efekty Projektu:

 • minimum 8 zbiorników retencyjnych – podziemnych i kanałowych, o łącznej pojemności 459,95 m sześc.;
 • zbudowane i przebudowane koryta potoków i sieci kanalizacji deszczowej  o łącznej długości 4,8 km (w tym cieki i koryta – 936 m i kanalizacja deszczowa – 3799,43 m).

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.02.01.00-00-0022/16 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Oszczędniej i bardziej ekologicznie. Ponad 9,5 mln złotych na nowe oświetlenie w Sopocie!

Projekt „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie unijne. Wartość projektu realizowanego w partnerstwie z ERGO Areną to 12,3 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne wynosi 9,6 mln złotych.

W ramach projektu planowana jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii.

Łącznie wymienionych zostanie 1293 punktów świetlnych, co stanowi 30% całego oświetlenia.

Oprócz terenu ERGO Areny projekt obejmuje dolny taras Sopotu (w załączeniu mapka). W efekcie powstanie system oświetlenia LED w połączeniu z nowoczesnym sterowaniem, które zapewni bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie systemem, umożliwiając sterowanie poziomem oświetlenia oraz wyłączanie lamp w  poszczególnych miejscach zależnie od potrzeb. Wymiana lamp na jednakowe poprawi estetykę oświetlenia w mieście, porządkując tym samym kwestie związane z brakiem jednolitego charakteru poszczególnych słupów i opraw.

Modernizacja oświetlenia zakłada wybudowanie nowej infrastruktury oświetleniowej tj. system zarządzania, słupy, oprawy z redukcją autonomiczną, wysięgniki, szafki oświetleniowe, linie kablowe. Po wykonanej modernizacji obniżą się koszty konserwacji, a oszczędności z tego tytułu według średnich cen rynkowych mogą wynieść około 75.000 zł brutto rocznie. Kolejne oszczędności będą wynikiem mniejszego zużycia energii elektrycznej i według obecnie obowiązujących stawek koszt zużycia będzie niższy o około 90.000 zł brutto rocznie.

Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszony pobór prądu wpłyną bezpośrednio na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że emisja zmniejszy się nawet o 66%.

 

Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościam

Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 5 gminach miejskich: Bydgoszcz, Gniezno, Inowrocław, Sopot i Toruń przez podniesienie kompetencji 166 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 2016-09-01 do 2018-02-28. Dzięki realizacji projektu 5 ww. jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę swoich urzędów w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

WIĘCEJ

Sopocki projekt adaptacji zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Goyki oraz Parku Północnego na potrzeby biblioteki publicznej i ArtInkubatora z dofinansowaniem UE

7 czerwca br. Sopot podpisał umowę o dofinansowanie na ponad 9 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-20. W rozstrzygniętym konkursie dofinansowano 17 projektów z 58 złożonych. 7 czerwca umowę o dofinansowanie podpisało 11 wnioskodawców, w tym z Sopotu, Gdyni, Krokowej i Bytowa. Sopot otrzymał wsparcie na adaptację zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Goyki oraz Parku Północnego na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

WIĘCEJ

Ochrona cennych obszarów przyrodniczych w Sopocie

Od kwietnia 2016r do listopada 2018r w Sopocie realizowany jest projekt pn.

„Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

WIĘCEJ

System międzynarodowego wsparcia dla sopockich przedsiębiorców z sektora turystycznego i promocji zagranicznej

 

Dnia 02.09.2013 r. Gmina Miasta Sopotu podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „System międzynarodowego wsparcia dla sopockich przedsiębiorców z sektora turystycznego i promocji zagranicznej”.  Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Turystyczne Sopot i Hala ERGO ARENA.

WIĘCEJ
Nowe Centrum Sopotu

Sopot Centrum – inwestycja w sercu metropolii

Sopot Centrum  to zdecydowanie więcej niż kompleks nowoczesnych i funkcjonalnych budynków z dworcem. To nowa i przyjazna przestrzeń miejska, z której każdego dnia korzystają zarówno podróżni jak i mieszkańcy kurortu, całej aglomeracji, turyści i goście.

Inwestycję zrealizowała Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A., wyłoniona przez Miasto Sopot oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. (zgodnie z przepisami ustawy o PPP).

Celem inwestycji była gruntowna rewitalizacja terenów przydworcowych w Sopocie wraz z przebudową ruchu komunikacyjnego na tym obszarze oraz stworzenie atrakcyjnej, nowoczesnej zabudowy stanowiącej wizytówkę miasta wraz z zieloną przestrzenią publiczną wokół obiektu. Powstał dwupoziomowy plac miejski połączony z „Monciakiem”, podziemny parking dla 270 samochodów, nowy dworzec PKP przygotowany do obsługi ok. sześciu tysięcy osób w ciągu doby, a także hotel oraz kompleks galerii handlowo – usługowych. Zmieniony został układ komunikacyjny. Głównym punktem zrewitalizowanego obszaru jest tętniąca życiem promenada, z licznymi restauracjami, kawiarniami i miejscami odpoczynku. W kompleksie swoje miejsce znalazła miejska mediateka „Sopoteka, Galeria Kultury Multimedialnej”.

 

Łączny koszt tego przedsięwzięcia to ok. 100 mln zł. 

Więcej informacji: http://www.sopotcentrum.com/

Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie

Projekt dotyczył kompleksowej termomodernizacji 5 obiektów edukacyjnych położonych w Sopocie ( Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 3, Biblioteka Ekonomiczna UG, II Liceum Ogólnokształcące). Dzięki zrealizowanym pracom termomodernizacyjnym uzyskano oszczędność energii rzędu 67% w skali roku.

WIĘCEJ
OPERA

Tytuł projektu:  Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie
Koszt projektu: 78 7 mln PLN
Dofinansowanie: 25 mln PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl

Okres realizacji:  2010 – 2012

WIĘCEJ

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I

Przedsięwzięcie obejmuje szeroki zakres działań inwestycyjnych zmierzających do uporządkowania sposobu odwodnienia terenu oraz uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej w Sopocie.

WIĘCEJ

Odkrywaj Sopot przez cały rok

Projekt „Odkrywaj Sopot przez cały rok” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji projektu: 189 756,80 zł
wydatki kwalifikowalne: 187 886,88 zł
wydatki niekwalifikowalne: 1 869,92 zł

Wysokość dofinansowania projektu wynosi 75%.

Okres realizacji projektu: 01.05.2015 – 30.06.2015

WIĘCEJ
jola

Lepszy Urząd

W okresie 2008-10-01 do 2011-03-31 Gmina Miasta Sopotu była Liderem dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu szkoleniowego pn. "Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa". Celem Projektu było wzmocnienie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost efektywności jej funkcjonowania dla poprawy obsługi klientów i ogólnego wzrostu jakości usług publicznych.

WIĘCEJ
HIPODROM

Hipodrom w modelu PPP

Celem sopockiego projektu pilotażowego było zaangażowanie prywatnych partnerów w działalność i utrzymanie historycznego hipodromu w Sopocie poprzez wypracowanie efektywnego modelu finansowo - operacyjnego na rzecz wspierania działalności usługowej i promocyjnej Spółki z o.o. Hipodrom Sopot.

WIĘCEJ

Projekt "Q-AGEING"

Projekt „Quality Ageing in an Urban Environment” (akronim: „Q-AGEING”) realizowany był w okresie 2008-12-01 do 2012-03-31 i miał na celu wypracowanie kompleksowych, ponadnarodowych rozwiązań wynikających z problematyki starzejącego się społeczeństwa w następujących dziedzinach: aktywizacja zawodowa osób 50+, opieka zdrowotna, aktywizacja i integracja społeczna ludzi starszych, rozwiązania architektoniczne i infrastrukturalne dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

WIĘCEJ
marina

Budowa przystani jachtowej w Sopocie

W ramach projektu powstała przystań jachtowa ograniczona bokami głowicy mola, ostrogą mola oraz nowymi falochronami wschodnim i południowym. Wewnątrz portu w trzech basenach wydzielonych pomostami pływającymi powstały 103 miejsca dla jachtów (40 miejsc dla łodzi o długości od 10 do 14 m oraz 63 miejsca dla łodzi o długości do 10m). W budynku znajdą się: bosmanat, kasy biletowe dla jednostek korzystających z przystani, obiekty zaplecza i sanitariaty oraz bar z możliwością jednoczesnej obsługi 110 osób.

WIĘCEJ

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

WIĘCEJ
row1

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2013

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach współpracy metropolitalnej wspólnie z Gdańskiem i Gdynią. Projekt polega na rozbudowie i integracji infrastruktury dróg rowerowych o charakterze transportowym z transportem zbiorowym.

WIĘCEJ
cw1

Sopockie Centrum Żeglarskie i Ratownicze

Sopockie Centrum Żeglarskie i Ratownicze to wyjątkowy kompleks obiektów, umożliwiający realizacje rozszerzonej i profesjonalnej oferty sportowej wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa na akwenie wodnym.

WIĘCEJ

kalendarz.jpg

Sopocki Klaster Turystyczny

Głównym celem projektu było zorganizowanie wspólnych działań podmiotów z sopockiego sektora turystycznego. Dzięki inicjatywie klastrowej zacieśniła się jeszcze bardziej współpraca pomiędzy firmami, władzami miasta i jednostkami naukowymi. Stworzono sopocki kalendarz imprez www.kalendarz.sopot.pl, który nie tylko promuje sopockie wydarzenia, ale w doskonały sposób służy również jako narzędzie pracy dla recepcjonistów, jest narzędziem do pakietowania usług i platformą wymiany roboczych informacji dla branży.

WIĘCEJ
skm 2

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Koszt projektu: 351,04 mln PLN

Dofinansowanie: 167,63 mln PLN

Całkowita wartość zmodernizowanych przystanków w Sopocie: 21,36 mln PLN

Źródło finansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Okres realizacji:  2008 – 2014

WIĘCEJ

SENIOR CAPITAL

W okresie od 2012-09-01 do 2014-12-31 Gmina Miasta Sopotu była partnerem ponadnarodowego projektu „SENIOR CAPITAL” (pełny tytuł: „Develop human capital of seniors to increase their economic and social value in a knowledge based and competitive economy”), którego głównym założeniem była aktywizacja zawodowa i społeczna przedstawicieli pokolenia 50+. Projekt realizowany był przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej, a przyznana w jego ramach Gminie Miasta Sopotu pula środków finansowych zamknęła się w kwocie blisko 85 000,00 EUR (refundacja na poziomie 85%).

W ramach „SENIOR CAPITAL” realizowany był projekt pilotażowy „Wolontariat 50+ na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sopocie”, w którym to zorganizowana została grupa wolontariuszy (kilkanaście osób, z których ponad połowa to osoby w wieku powyżej 50 lat), którzy pracowali nie tylko na rzecz Domu Pomocy Społecznej jako takiego, ale przede wszystkim – na rzecz jego mieszkańców. W ten sposób szeroka ponadnarodowa inicjatywa zyskała u nas swój lokalny wymiar, z którego sopocianie mieli okazję nie tylko w sposób bezpośredni skorzystać (jako pensjonariusze DPS), ale również aktywnie się w niego zaangażować (jako wolontariusze). Uczestnikom projektu – oprócz kilkumiesięcznego stażu wolontariackiego – zapewniona również została możliwość odbycia szerokiego wachlarza szkoleń, przydatnych nie tylko podczas realizacji projektu, ale również po jego zakończeniu (m.in. kursy: języka migowego, pierwszej pomocy przedmedycznej, i obsługi komputera, a ponadto zajęcia z psychologiem czy też szkolenie z zakresu tzw. „miękkich” umiejętności przydatnych na rynku pracy).

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR.

dz1

Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie na siedzibę Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód

Realizacja inwestycji, pozwoliła na znaczącą poprawę warunków funkcjonowania Państwowej Galerii Sztuki (9 miejsce w Polsce wśród 20 najlepszych galerii, muzeów),  przyczyniła się również do wzrostu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej tej instytucji, co w konsekwencji pozwoliło na zwiększenie potencjału rozwojowego Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego. Na uwagę zasługuje fakt, iż z nowej siedziby PGS oraz IT, już pierwszym roku funkcjonowania skorzystało prawie 100 000 osób.

WIĘCEJ
pp3

Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie - etap I

Dzięki kompleksowej rewaloryzacji Park Północny stał się nowym miejscem na mapie miasta, udostępnionym do rekreacji dla mieszkańców i gości, zyskał także nowe funkcje związane z edukacją i uprawianiem aktywnej turystyki krajoznawczej. Ochroną został objęty obszar cenny przyrodniczo.

WIĘCEJ

Sopot - a must-see on Gdansk Destination

Przedmiotem projektu była promocja miasta Sopotu oraz informacja o bezpośrednim połączeniu do Sopotu (lotnisko w Gdańsku) na terenie krajów Skandynawskich.

Promocja Sopotu  jako kierunku doskonałego zarówno na krótki pobyt wypoczynkowy lub biznesowy czy tez dłuższy rodzinny

WIĘCEJ

Rozwój układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY

Jest to wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne Gdańska i Sopotu. Projekt zlokalizowany jest na terenie tychże miast przy ich wspólnej granicy, w bezpośrednim sąsiedztwie ERGO ARENY. Dzięki realizacji projektu powstało alternatywne połączenie komunikacyjne pomiędzy Gdańskiem i Sopotem co z kolei przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu na tymże ciągu komunikacyjnym oraz wyprowadzenia części ruchu tranzytowego ze strefy uzdrowiskowej (ul. Bitwy pod Płowcami).

WIĘCEJ
gr2

Budowa pawilonu wystawienniczo - edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie

Przedmiotem projektu była budowa i wyposażenie nowoczesnego pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie wczesnośredniowiecznego Grodziska przy ul. Haffnera 63 w Sopocie, a także zagospodarowanie terenu wokół niego – budowa zbiornika retencyjnego z pomostami i zadaszeniami, mała architektura, ogrodzenie terenu, wjazd na posesję i parking dla odwiedzających.

WIĘCEJ
PARK

Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Południowego w Sopocie

Park Południowy zlokalizowany w Strefie Ochrony Uzdrowiskowej A1 w bezpośrednim sąsiedztwie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego został zrewaloryzowany w nawiązaniu do układu historycznego z 1924 roku a celem było przywrócenie przedmiotowemu obszarowi wyglądu i charakteru z okresu międzywojennego.

WIĘCEJ
EGOARENA

Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu – etap I

ERGO ARENA znana i rozpoznawalna jest poza granicami kraju, a to za sprawą imprez organizowanych w najnowocześniejszej i jednej z największych w Polsce hal sportowo-widowiskowych. Od sierpnia 2010 roku  w ERGO ARENIE odbyło się 290 imprez, które obejrzało ok. 930 tysięcy widzów.

WIĘCEJ
en3

Projekt "EnSURE"

Projekt Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply (EnSURE) /„Oszczędności energii w obszarach miejskich poprzez rewaloryzację i nowe sposoby zaopatrzenia w energię” był realizowany przez Gminę Miasta Sopotu w okresie od maja 2010 do lipca 2013.

Celem projektu było zbadanie możliwości podnoszenia efektywności energetycznej w Sopocie poprzez inwestycje termomodernizacyjne oraz ocenę możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarce energetycznej miasta.

WIĘCEJ
us3

Projekt "Urban Spaces"

Celem projektu po stronie Miasta było wyeksponowanie walorów przyrodniczych Sopotu oraz wykreowanie nowych przestrzeni publicznych w mieście poprzez wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz wprowadzenie elementów małej architektury. Projekt miał wesprzeć rewitalizację przestrzeni publicznych w Sopocie, zarówno w sensie urbanistycznym, jak i społecznym.

WIĘCEJ

Projekt "WAB"

Wetlands, Algae and Biogas - A Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract  Project (akronim: WAB) / Mokradła, glony i biogaz - przeciwdziałanie eutrofizacji wód południowego Bałtyku (WAB)
    
Projekt został realizowany w partnerstwie międzynarodowym przy udziale 11 partnerów; 6 z Polski i z 5 Szwecji. Partnerem Wiodącym całego projektu była szwedzka gmina nadbałtycka Trelleborg. Koordynatorem strony polskiej był Instytut Oceanologii PAN Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza, prof. Grażyna Kowalewska.

Okres realizacji:  marzec 2010 - grudzień 2012

WIĘCEJ
EPOurban 2

PROJEKT "EPOurban"

Projekt realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym przy udziale 9 partnerów z 7 krajów UE (Niemcy, Polska, Austria, Włochy, Czechy, Słowacja, Słowenia). Liderem Projektu jest Miasto Lipsk (Niemcy).

Cel projektu: wsparcie rozwoju miast w warunkach zmian społecznych i demograficznych poprzez dostarczenie instrumentów aktywizacji prywatnych właścicieli w procesy rewitalizacji.

WIĘCEJ

REMONT, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOHATERÓW WYBRZEŻA W SOPOCIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE JAKO ELEMENTÓW REGIONALNEJ SIECI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Projekt realizowany przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

I. CELE PROJEKTU:

Celem nadrzędnym Projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego przez sopockie szkoły ponadgimnazjalne - przy założeniu, że stanowi to jedynie lokalne ujęcie szerszego (bo obejmującego obszar całego województwa pomorskiego) przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy".

Cele bezpośrednie, które mają zostać osiągnięte w wyniku działań zaplanowanych w ramach Projektu, to:

1) zwiększenie potencjału sopockich szkół objętych działaniami projektowymi (Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie) w zakresie możliwości prowadzenia wysokiej jakości procesu edukacyjnego
w zawodach wpisujących się w wybrane branże kluczowe,
2) zwiększenie atrakcyjności ww. szkół w oczach obecnych i przyszłych potencjalnych uczniów
i słuchaczy,
3) poprawa lub co najmniej utrzymanie dotychczasowego poziomu zainteresowania ofertą edukacyjną ww. szkół wśród potencjalnych uczniów i słuchaczy,
4) zwiększenie szans uczniów i słuchaczy na uzyskanie zatrudnienia u lokalnych/regionalnych pracodawców działających w zdiagnozowanych branżach kluczowych (w powiązaniu
z działaniami edukacyjnymi realizowanymi w ramach komplementarnego projektu Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

II. PLANOWANE EFEKTY:

Efekty realizacji Projektu:

1) wyremontowane/zmodernizowane pracownie zawodowe (w łącznej liczbie 14) i przestrzenie wspólne w 3 budynkach należących do 2 sopockich szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
2) wyposażone – zgodnie z oczekiwaniami sygnalizowanymi przez lokalnych pracodawców,
a także zaleceniami KOWEZiU oraz MEN – pracownie dla zawodów wpisujących się w wybrane branże kluczowe (w łącznej liczbie 14), w tym:

• dla zawodów z branży „Turystyka, sport i rekreacja": 5 pracowni (w tym 1 pracownia językowa służąca również uczniom kształcącym się w pozostałych branżach),
• dla zawodów z branży "ICT i elektronika": 6 pracowni,
• dla zawodów z branży „Transport, logistyka i motoryzacja: 3 pracownie;

3) zorganizowanie KUZ (w łącznej liczbie 10) z zakresu branż kluczowych „Turystyka, sport
i rekreacja" oraz „ICT i elektronika"

Szacuje się, że z bezpośrednich rezultatów Projektu będą korzystać uczniowie i słuchacze obydwu szkół w liczbie co najmniej 381 rocznie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 045 754,22 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 738 891,09 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2017-01-02 do 2020-06-30

 

 

Konferencja w sprawie Ochrony Klimatu

Raport podsumowujący Konferencję w sprawie Ochrony Klimatu, która odbyła się w mieście partnerskim Frankenthal w dniach 14-16 września 2015 roku.

WIĘCEJ
Hipodrom 12

Rewitalizacja historycznego zespołu hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową

Celem projektu jest stworzenie profesjonalnego i nowoczesnego ośrodka sportów jeździeckich oraz rekreacji i hipoterapii w Sopocie,wzrost atrakcyjności Hipodromu w Sopocie poprzez wzbogacenie jego oferty oraz podniesienie standardu usług,zwiększenie dostępności oraz bezpieczeństwa obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |