PRZEDSIĘBIORCZY SOPOT

Projekt „Adaptacja platformy KWIDO celem opracowania nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami”

Z tak zaawansowanego systemu jeszcze w Polsce nikt nie korzysta. Sopot po raz kolejny będzie prekursorem wykorzystania technologii smart w opiece nad najstarszymi mieszkańcami miasta. Pilotażowa grupa sopockich seniorów otrzyma specjalne tablety, które oprócz całej gamy stymulujących zadań logicznych dostosowanych do możliwości osoby starszej, będą umożliwiały także np. wyłapanie pierwszych zmian chorobowych oraz wezwanie pomocy w sytuacjach awaryjnych.

Gmina Miasta Sopotu realizuje projekt zaawansowanej teleopieki z elementami telemedycyny pn. „Adaptacja platformy KWIDO celem opracowania nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami”.

Międzynarodowy projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań dla osób o szczególnych potrzebach w Sopocie. W ramach projektu testowane będzie nowoczesne narzędzia do teleopieki nad osobami starszymi mieszkającymi samodzielnie – platforma KWIDO.

KWIDO umożliwia: monitorowanie zdrowia starszych osób, komunikację za pomocą aplikacji dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, kognitywną stymulację dzięki setkom ćwiczeń (logicznych zagadek, prostych zadań itp.) zaprojektowanych specjalnie dla tej grupy wiekowej.

Seniorzy korzystać będą z nowoczesnych tabletów wraz z opaskami do monitorowania stanu zdrowia i aktywności fizycznej. Zaletą systemu jest możliwość bezpośredniego  kontaktu z lekarzem lub opiekunem dzięki rozmowo wideo „na żywo”. Specjaliści w razie zaobserwowania u uczestnika np. pierwszych objawów demencji, będą mogli od razu zareagować i pomóc seniorowi.

Ten zaawansowany technologicznie projekt będzie służył sopockim seniorom dzięki współpracy z hiszpańską firmą Ideable Solutions oraz partnerem krajowym QS Zurich Sp. z o.o.

Narzędzie używane jest obecnie przez samorządy w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Lokalnym efektem ma być objęcie grupy 100 sopockich seniorów wdrożonym, ostatecznie wypracowanym rozwiązaniem.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania: 2 541 093,09 zł,  w tym ze środków europejskich 2 470 099,67 zł

Szczegóły na temat platformy KWIDO można znaleźć na stronie KWIDO

Projekt „Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny”

Gmina Miasta Sopotu rozpoczyna realizację projektu „Easy to read" – „Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny”. 

W ramach projektu, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego wezmą udział w szkoleniach i spotkaniach z polskimi i zagranicznymi ekspertami. Celem jest opracowanie sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanych do potrzeb osób starszych, niedowidzących, niedosłyszących czy obcokrajowców. W przygotowywaniu dokumentów i informacji wykorzystywane będą istniejące rozwiązania wypracowane przez Associación Lectura Facil - stowarzyszenie ułatwiające zrozumienie tekstów pisanych osobom mającym problemy z czytaniem.

Projekt „Easy to read" zakłada opracowanie sposobu pisania prostym językiem tekstów prawnych, informacyjnych i administracyjnych tworzonych przez urząd, tak by komunikat był jasny i zrozumiały dla każdego. Szkolenia będą prowadzone także za pośrednictwem platformy e-learningowej. Wdrożone rozwiązania będą zgodne z „European standards for making information easy to read and understand” tj. europejskimi standardami tworzenia informacji łatwych do czytania i zrozumienia.

Realizacja projektu poprawi komunikację urzędu z interesantami i ułatwi zrozumienie urzędowych pism i informacji. Dostosuje też wybrane obszary pracy urzędu do wytycznych programu „Dostępność Plus 2018-2025", który przewiduje nie tylko likwidację barier architektonicznych, ale również poprawę dostępności w wymiarze informacyjno-komunikacyjnym.

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn.: „Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny”.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość dofinansowania: 2 314 288,30 zł, w tym ze środków europejskich 2 249 931,38 zł

 

Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej

Projekt pn. "Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej" jest realizowany w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej". 

Powyższe przedsięwzięcie strategiczne jest kontynuacją projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej, Etap I” realizowanego w latach 2010-2014 przez Samorząd Województwa Pomorskiego i uczestniczących w nim partnerów. Projekt ten obejmował budowę i rozbudowę portów i przystani żeglarskich na szlakach wodnych Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. W jego ramach zrealizowanych zostało łącznie szesnaście zadań przez piętnastu partnerów.

Obecne przedsięwzięcie strategiczne realizowane będzie w granicach administracyjnych województwa pomorskiego. Obejmuje ono niezwykle atrakcyjny obszar Delty Wisły, Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej wraz z Zatoką Pucką. Realizowane będzie w obrębie dziewięciu powiatów: puckiego, gdańskiego, nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, kwidzyńskiego, Miasta Gdańska, Sopotu i Gdyni. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest również w ciągu trzech dróg wodnych, śródlądowych i morskich o znaczeniu międzynarodowym MDW E 40, MDW E 70 i MDW E 60.

Zakres działań w ramach projektu "Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej" obejmuje:

  • budowę pomostu pływającego (liczba miejsc cumowniczych: 28),
  • budowę pawilonu (sanitariat, szatnia, przechowywanie sprzętu),
  • pogłębienie toru podejściowego do pomostu pływającego,
  • przebudowę slipu do wodowania jednostek,
  • promocję projektu.

Celem jest wykreowanie markowego i zintegrowanego produktu w zakresie turystyki wodnej. Zostanie stworzona sieć portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną, dającą turyście wodnemu możliwość przybicia do kei lub dłuższego przystanku w interwale kilkugodzinnym.

Ponadto, w wyniku realizacji projektu nastąpi:

  • zwiększenie dostępności infrastruktury do cumowania jednostek pływających,
  • zwiększenie dostępności zaplecza technicznego i sanitarnego,
  • poprawa warunków do wodowania jednostek,
  • poprawa bezpieczeństwa na Zatoce Gdańskiej.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu: 3 325 461,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 686 636,67 zł, poziom dofinansowania 80%

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Nowy dworzec zdj

Sopot Centrum – inwestycja w sercu metropolii

Sopot Centrum  to zdecydowanie więcej niż kompleks nowoczesnych i funkcjonalnych budynków z dworcem. To nowa i przyjazna przestrzeń miejska, z której każdego dnia korzystają zarówno podróżni jak i mieszkańcy kurortu, całej aglomeracji, turyści i goście.

Inwestycję zrealizowała Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A., wyłoniona przez Miasto Sopot oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. (zgodnie z przepisami ustawy o PPP).

Celem inwestycji była gruntowna rewitalizacja terenów przydworcowych w Sopocie wraz z przebudową ruchu komunikacyjnego na tym obszarze oraz stworzenie atrakcyjnej, nowoczesnej zabudowy stanowiącej wizytówkę miasta wraz z zieloną przestrzenią publiczną wokół obiektu. Powstał dwupoziomowy plac miejski połączony z „Monciakiem”, podziemny parking dla 270 samochodów, nowy dworzec PKP przygotowany do obsługi ok. sześciu tysięcy osób w ciągu doby, a także hotel oraz kompleks galerii handlowo – usługowych. Zmieniony został układ komunikacyjny. Głównym punktem zrewitalizowanego obszaru jest tętniąca życiem promenada, z licznymi restauracjami, kawiarniami i miejscami odpoczynku. W kompleksie swoje miejsce znalazła miejska mediateka „Sopoteka, Galeria Kultury Multimedialnej”.

 

Łączny koszt tego przedsięwzięcia to ok. 100 mln zł. 

Więcej informacji: http://www.sopotcentrum.com/

Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościam

Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 5 gminach miejskich: Bydgoszcz, Gniezno, Inowrocław, Sopot i Toruń przez podniesienie kompetencji 166 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 2016-09-01 do 2018-02-28. Dzięki realizacji projektu 5 ww. jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę swoich urzędów w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

WIĘCEJ

Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie

Projekt dotyczył kompleksowej termomodernizacji 5 obiektów edukacyjnych położonych w Sopocie ( Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 3, Biblioteka Ekonomiczna UG, II Liceum Ogólnokształcące). Dzięki zrealizowanym pracom termomodernizacyjnym uzyskano oszczędność energii rzędu 67% w skali roku.

WIĘCEJ
OPERA

Tytuł projektu:  Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie
Koszt projektu: 78 7 mln PLN
Dofinansowanie: 25 mln PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl

Okres realizacji:  2010 – 2012

WIĘCEJ

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I

Przedsięwzięcie obejmuje szeroki zakres działań inwestycyjnych zmierzających do uporządkowania sposobu odwodnienia terenu oraz uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej w Sopocie.

WIĘCEJ
dz1

Lepszy Urząd

W okresie 2008-10-01 do 2011-03-31 Gmina Miasta Sopotu była Liderem dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu szkoleniowego pn. "Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa". Celem Projektu było wzmocnienie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost efektywności jej funkcjonowania dla poprawy obsługi klientów i ogólnego wzrostu jakości usług publicznych.

WIĘCEJ
HIPODROM

Hipodrom w modelu PPP

Celem sopockiego projektu pilotażowego było zaangażowanie prywatnych partnerów w działalność i utrzymanie historycznego hipodromu w Sopocie poprzez wypracowanie efektywnego modelu finansowo - operacyjnego na rzecz wspierania działalności usługowej i promocyjnej Spółki z o.o. Hipodrom Sopot.

WIĘCEJ

Projekt "Q-AGEING"

Projekt „Quality Ageing in an Urban Environment” (akronim: „Q-AGEING”) realizowany był w okresie 2008-12-01 do 2012-03-31 i miał na celu wypracowanie kompleksowych, ponadnarodowych rozwiązań wynikających z problematyki starzejącego się społeczeństwa w następujących dziedzinach: aktywizacja zawodowa osób 50+, opieka zdrowotna, aktywizacja i integracja społeczna ludzi starszych, rozwiązania architektoniczne i infrastrukturalne dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

WIĘCEJ
marina

Budowa przystani jachtowej w Sopocie

W ramach projektu powstała przystań jachtowa ograniczona bokami głowicy mola, ostrogą mola oraz nowymi falochronami wschodnim i południowym. Wewnątrz portu w trzech basenach wydzielonych pomostami pływającymi powstały 103 miejsca dla jachtów (40 miejsc dla łodzi o długości od 10 do 14 m oraz 63 miejsca dla łodzi o długości do 10m). W budynku znajdą się: bosmanat, kasy biletowe dla jednostek korzystających z przystani, obiekty zaplecza i sanitariaty oraz bar z możliwością jednoczesnej obsługi 110 osób.

WIĘCEJ

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

WIĘCEJ
row1

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2013

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach współpracy metropolitalnej wspólnie z Gdańskiem i Gdynią. Projekt polega na rozbudowie i integracji infrastruktury dróg rowerowych o charakterze transportowym z transportem zbiorowym.

WIĘCEJ
cw1

Sopockie Centrum Żeglarskie i Ratownicze

Sopockie Centrum Żeglarskie i Ratownicze to wyjątkowy kompleks obiektów, umożliwiający realizacje rozszerzonej i profesjonalnej oferty sportowej wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa na akwenie wodnym.

WIĘCEJ

kalendarz.jpg

Sopocki Klaster Turystyczny

Głównym celem projektu było zorganizowanie wspólnych działań podmiotów z sopockiego sektora turystycznego. Dzięki inicjatywie klastrowej zacieśniła się jeszcze bardziej współpraca pomiędzy firmami, władzami miasta i jednostkami naukowymi. Stworzono sopocki kalendarz imprez www.kalendarz.sopot.pl, który nie tylko promuje sopockie wydarzenia, ale w doskonały sposób służy również jako narzędzie pracy dla recepcjonistów, jest narzędziem do pakietowania usług i platformą wymiany roboczych informacji dla branży.

WIĘCEJ
skm 2

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Koszt projektu: 351,04 mln PLN

Dofinansowanie: 167,63 mln PLN

Całkowita wartość zmodernizowanych przystanków w Sopocie: 21,36 mln PLN

Źródło finansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Okres realizacji:  2008 – 2014

WIĘCEJ
pp3

Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie - etap I

Dzięki kompleksowej rewaloryzacji Park Północny stał się nowym miejscem na mapie miasta, udostępnionym do rekreacji dla mieszkańców i gości, zyskał także nowe funkcje związane z edukacją i uprawianiem aktywnej turystyki krajoznawczej. Ochroną został objęty obszar cenny przyrodniczo.

WIĘCEJ

Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie na siedzibę Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód

Realizacja inwestycji, pozwoliła na znaczącą poprawę warunków funkcjonowania Państwowej Galerii Sztuki (9 miejsce w Polsce wśród 20 najlepszych galerii, muzeów),  przyczyniła się również do wzrostu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej tej instytucji, co w konsekwencji pozwoliło na zwiększenie potencjału rozwojowego Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego. Na uwagę zasługuje fakt, iż z nowej siedziby PGS oraz IT, już pierwszym roku funkcjonowania skorzystało prawie 100 000 osób.

WIĘCEJ
gr2

Budowa pawilonu wystawienniczo - edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie

Przedmiotem projektu była budowa i wyposażenie nowoczesnego pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie wczesnośredniowiecznego Grodziska przy ul. Haffnera 63 w Sopocie, a także zagospodarowanie terenu wokół niego – budowa zbiornika retencyjnego z pomostami i zadaszeniami, mała architektura, ogrodzenie terenu, wjazd na posesję i parking dla odwiedzających.

WIĘCEJ
PARK

Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Południowego w Sopocie

Park Południowy zlokalizowany w Strefie Ochrony Uzdrowiskowej A1 w bezpośrednim sąsiedztwie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego został zrewaloryzowany w nawiązaniu do układu historycznego z 1924 roku a celem było przywrócenie przedmiotowemu obszarowi wyglądu i charakteru z okresu międzywojennego.

WIĘCEJ

Rozwój układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY

Jest to wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne Gdańska i Sopotu. Projekt zlokalizowany jest na terenie tychże miast przy ich wspólnej granicy, w bezpośrednim sąsiedztwie ERGO ARENY. Dzięki realizacji projektu powstało alternatywne połączenie komunikacyjne pomiędzy Gdańskiem i Sopotem co z kolei przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu na tymże ciągu komunikacyjnym oraz wyprowadzenia części ruchu tranzytowego ze strefy uzdrowiskowej (ul. Bitwy pod Płowcami).

WIĘCEJ
EGOARENA

Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu – etap I

ERGO ARENA znana i rozpoznawalna jest poza granicami kraju, a to za sprawą imprez organizowanych w najnowocześniejszej i jednej z największych w Polsce hal sportowo-widowiskowych. Od sierpnia 2010 roku  w ERGO ARENIE odbyło się 290 imprez, które obejrzało ok. 930 tysięcy widzów.

WIĘCEJ
en3

Projekt "EnSURE"

Projekt Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply (EnSURE) /„Oszczędności energii w obszarach miejskich poprzez rewaloryzację i nowe sposoby zaopatrzenia w energię” był realizowany przez Gminę Miasta Sopotu w okresie od maja 2010 do lipca 2013.

Celem projektu było zbadanie możliwości podnoszenia efektywności energetycznej w Sopocie poprzez inwestycje termomodernizacyjne oraz ocenę możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarce energetycznej miasta.

WIĘCEJ
us3

Projekt "Urban Spaces"

Celem projektu po stronie Miasta było wyeksponowanie walorów przyrodniczych Sopotu oraz wykreowanie nowych przestrzeni publicznych w mieście poprzez wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz wprowadzenie elementów małej architektury. Projekt miał wesprzeć rewitalizację przestrzeni publicznych w Sopocie, zarówno w sensie urbanistycznym, jak i społecznym.

WIĘCEJ

Projekt "WAB"

Wetlands, Algae and Biogas - A Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract  Project (akronim: WAB) / Mokradła, glony i biogaz - przeciwdziałanie eutrofizacji wód południowego Bałtyku (WAB)
    
Projekt został realizowany w partnerstwie międzynarodowym przy udziale 11 partnerów; 6 z Polski i z 5 Szwecji. Partnerem Wiodącym całego projektu była szwedzka gmina nadbałtycka Trelleborg. Koordynatorem strony polskiej był Instytut Oceanologii PAN Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza, prof. Grażyna Kowalewska.

Okres realizacji:  marzec 2010 - grudzień 2012

WIĘCEJ
EPOurban 2

PROJEKT "EPOurban"

Projekt realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym przy udziale 9 partnerów z 7 krajów UE (Niemcy, Polska, Austria, Włochy, Czechy, Słowacja, Słowenia). Liderem Projektu jest Miasto Lipsk (Niemcy).

Cel projektu: wsparcie rozwoju miast w warunkach zmian społecznych i demograficznych poprzez dostarczenie instrumentów aktywizacji prywatnych właścicieli w procesy rewitalizacji.

WIĘCEJ
Hipodrom 12

Rewitalizacja historycznego zespołu hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową

Celem projektu jest stworzenie profesjonalnego i nowoczesnego ośrodka sportów jeździeckich oraz rekreacji i hipoterapii w Sopocie,wzrost atrakcyjności Hipodromu w Sopocie poprzez wzbogacenie jego oferty oraz podniesienie standardu usług,zwiększenie dostępności oraz bezpieczeństwa obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |