Refundacje

Zasady przyznawania refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych.

Z refundacji części kosztów remontu elewacji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada swój udział i spełniają łącznie niżej podane warunki:
1) udokumentują stosownym zaświadczeniem podpisanym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami dobry stan techniczny izolacji ścian fundamentowych, pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych,
2) w zgodzie z zasadami urbanistyczno-przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego do budynku i wykonają ogrodzenie posesji,
4) uzyskają decyzję Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu i dostosują się do jego wytycznych przed wykonaniem projektu kolorystyki budynku,
5) właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec Gminy.
6) wykonają rozbiórkę ewentualnej zabudowy substandardowej tj. komórki itp.

Więcej informacji

Zasady przyznawaniarefundacji części kosztów remontów całkowitych budynków wspólnot mieszkaniowych wraz z uporządkowaniem otoczenia

Z refundacji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na obszarze objętym programem rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu, a także wspólnoty położone poza obszarem, których budynki znajdują się w ewidencji obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz posiadają wysokie walory kulturowo-historyczne i spełniają następujące kryteria:
1) zgromadziły minimum 10% środków własnych planowanego remontu,
2) właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec Gminy,
3)uzyskają pozwolenie Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac w zakresie objętym wnioskiem o refundację,
4) złożą wniosek o przyznanie refundacji wraz z wymaganymi załącznikami,
5) w zgodzie z zasadami urbanistyczno-przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego do budynku i wykonają ogrodzenie posesji.

Więcej informacji

Zasady programu dot. przyznawania refundacji części kosztów zagospodarowania posesji wspólnot mieszkaniowych w Sopocie na 2017 r.

Celem programu jest polepszenie estetyki otoczenia sopockich budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych, pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, a także utworzenie atrakcyjnego i przyjaznego dla mieszkańców otoczenia.

Z refundacji części kosztów zagospodarowania posesji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe które dzierżawią, współdzierżawią, bądź wydzierżawią w terminie do dnia 31.03.2017r. grunt gminny oraz spełniają łącznie niżej podane warunki:
1)      w zgodzie z zasadami urbanistyczno – przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego do budynku i dokonają rozbiórki zabudowy substandardowej,
2)      uzyskają pozwolenie Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac w zakresie objętym wnioskiem o refundację,
3)      właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec Gminy,
4)      złożą wniosek o przyznanie refundacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej informacji

Zasady programu dot. przyznawania refundacji części kosztów zagospodarowania posesji wspólnot mieszkaniowych w Sopocie na 2018r.

Więcej informacji

 

Program Rewitalizacji Miasta

Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających jego realizację został przyjęty przez Radę Miasta Sopotu uchwałą z dnia 27 listopada 1997 r. Na przestrzeni lat, działania programu były modyfikowane tak, by sprostać w miarę możliwości finansowych gminy zapotrzebowaniom remontowym wspólnot mieszkaniowych. Przyjęte programy pomocowe umożliwiają gminie udzielanie pomocy finansowej w postaci częściowej refundacji bądź preferencyjnego kredytu na remonty całkowite budynków wraz z uporządkowaniem otoczenia, a także remonty elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych.

 

Do pobrania

Poradnik dla remontujących budynek w Sopocie

10 lat rewitalizacji w Sopocie - wybrane zdjęcia

 

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO