STATYSTYKI

widok ogolny

Liczba ludności

 

STAN NA DZIEŃ : 2017.12.31

 

STATYSTYKA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

 

Wiek 0 - 2

Płeć M Płeć K
410 424

 

Wiek 3

Płeć M Płeć K
147 137

 

Wiek 4 - 5

Płeć M Płeć K
299 273

 

Wiek 6

Płeć M Płeć K
133 138

 

Wiek 7

Płeć M Płeć K
155 142

 

Wiek 8-12

Płeć M Płeć K
665 612

 

Wiek 13 - 15

Płeć M Płeć K
307 326

 

Wiek 16 - 17

Płeć M Płeć K
236 190

 

Wiek 18

Płeć M Płeć K
90 108

 

Wiek mężczyźni: 19-65, kobiety: 19-60

Płeć M Płeć K
9655 8936

 

Wiek mężczyźni pow. 65, kobiety pow. 60

Płeć M Płeć K
3229 6899

 

razem

Płeć M

15317

Płeć K

18183

Płeć M + K

33500

Powierzchnia miasta

Obszar miasta obejmuje teren o powierzchni 1728 ha, czyli 17,28 km2. Granica miasta w części południowej została zmieniona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 232 z dnia 29 grudnia 2008 r., poz 1563) poprzez włączenie do Gdańska terenu o powierzchni 4,55 ha.

1. Grunty zabudowane i zurbanizowane - 677 ha, w tym: - tereny mieszkaniowe - 238 ha
- terenu przemysłowe - 4 ha
- inne tereny zabudowane - 112 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 39 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 149 ha
- drogi - 116 ha
- koleje - 19 ha

 

2. Lasy - 933 ha, w tym: - lasy państwowe - 728 ha
- lasy komunalne - 203 ha
- lasy prywatne - 2 ha

 

3. Użytki rolne - 68 ha

 

4. Wody - 3 ha 5. Inne - 47 ha

 

Przedsiębiorczość

 

Na dzień 6 marca 2018 roku działalność gospodarcza kształtuje się następująco:

 • według miejsca zamieszkania – 3774 mieszkańców Sopotu prowadzi działalność gospodarczą, w tym 210 wyłącznie w ramach spółek cywilnych,
 • według siedziby firmy – 4594 przedsiębiorców z terenu całego kraju ma zgłoszoną siedzibę firmy w Sopocie.

Dodatkowo w Krajowym Rejestrze Sądowym, 2059 firm prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego  ma zgłoszoną siedzibę w Sopocie.

 

Organizacje pozarządowe


W Sopocie swoją siedzibę ma 328 organizacji pozarządowych, w tym:

 

 • 199 organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • 29 stowarzyszeń nie rejestrowych (zwykłych)
 • 100 sportowych organizacji pozarządowych

 

Frekwencja wyborcza

 

Frekwencja wyborcza w Sopocie należy zawsze do najwyższych w kraju.

 

 • wybory prezydenckie 2010 rok - 73%
 • wybory samorządowe 2010 rok - I tura 57%, II tura 58%
 • wybory parlamentarne 2011 rok - 66%
 • wybory samorządowe w 2014 roku - frekwencja wyniosła 51,26% - Liczba uprawnionych do głosowania 30768
 • wybory prezydenckie w 2015 roku  - frekwencja wyniosła 66,46% - Liczba uprawnionych do głosowania 31280
 • wybory parlamentarne w 2015 roku – frekwencja wyniosła 51,88% - Liczba uprawnionych do głosowania 31280

 

Rynek pracy

 

Miasto zachowuje optymalną dla działających tu przedsiębiorców strukturę wiekową. Blisko dwie trzecie mieszkańców Sopotu to osoby w wieku produkcyjnym (62,78%).
Przedsiębiorczość i duża aktywność zawodowa mieszkańców Sopotu sprawia, że od wielu lat poziom bezrobocia w mieście jest najniższy spośród wszystkich gmin województwa pomorskiego i jeden z najniższych w kraju (4.
pozycja). Udział osób bez pracy poniżej 25. roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi zaledwie 0,1%, co daje najlepszy wynik w Polsce.

W Sopocie trudno szukać wielkiego przemysłu, fabryk i kominów. To miasto inwestujące w ludzi, ich twórcze pomysły. W Urzędzie Miasta nie ma kolejek – tu wszystko załatwiane jest od ręki. Wsparciem i pomocą dla powstających firm jest Centrum Przedsiębiorczości i Mikroinkubator Przedsiębiorczości w Sopocie, gdzie każdy początkujący przedsiębiorca otrzyma opiekę merytoryczną w zarządzaniu czy pomoc i obniżkę kosztów związanych
z prowadzeniem biura.

Zagraniczni inwestorzy otrzymują do pomocy Asystenta Inwestycji Strategicznych – osobę doskonale zorientowaną w realiach polskiego prawa i życia gospodarczego miasta i regionu.

 

Dynamiczna gospodarka

 

Potencjał gospodarczy i bogactwo Sopotu budują przede wszystkim przedsiębiorczy i wykształceni mieszkańcy oraz inwestorzy potrafiący docenić korzyści, jakie niesie lokalizacja ich biznesu w samym sercu Metropolii
Gdańskiej. Od prawie 20 lat lokalna gospodarka miasta przeżywa prawdziwy rozkwit. Co roku w mieście przybywa podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w sektorze usług rynkowych oraz turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

O sile lokalnej gospodarki najlepiej świadczy liczba zarejestrowanych w Sopocie podmiotów gospodarczych – 8 355. Sopot od lat zajmuje pierwszą lokatę w krajowym rankingu miast na prawach powiatu (2 191 podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców miasta). Jednym z największych zagranicznych inwestorów działających w mieście jest Grupa ERGO Hestia wraz z towarzystwem ubezpieczeniowym STU ERGO Hestia SA (kapitał pochodzący z Niemiec). Ponadto kapitał zagraniczny obecny jest w usługach hotelarskich: Accor/ Sofitel (Francja), Starwood/Sheraton (USA), turystyce: Min Hoong Development Ltd. (Singapur), budownictwie i obrocie nieruchomościami: Grupa kapitałowa NDI S.A. (Holandia - Polska), gospodarce morskiej SMT Shipmanagment & Transport Gdynia Ltd. (Cypr).

Dzięki dogodnemu położeniu miasta, przedsiębiorcy i inwestorzy działający w Sopocie mają dostęp do szerokiej oferty instytucji otoczenia biznesu, które zlokalizowane są na terenie Metropolii Gdańskiej. W Sopocie i jego bezpośrednim sąsiedztwie przedsiębiorcy mają do dyspozycji kilkaset oddziałów komercyjnych banków krajowych i zagranicznych, z których większość oferuje także kanały bankowości elektronicznej. Równie bogaty jest wachlarz usług ubezpieczeniowych oraz pośrednictwa finansowego, a także firm specjalizujących się w doradztwie prawnym, gospodarczym, marketingowym czy usługach klasyfikacyjnych
i audytorskich. Ze względu na swoje wyjątkowe walory Sopot stał się atrakcyjnym miejscem do lokowania zagranicznych projektów inwestycyjnych.

 

Finanse publiczne

 

Sopot od lat znajduje się w czołówce rankingu kondycji finansowej samorządów. W 2011 roku znalazł się też na drugim miejscu w rankingu tygodnika Wspólnota, opisującym kondycję finansową samorządów i ich zdolność kredytową.

Wysoka pozycja w rankingach to efekt prowadzonej od kilku lat polityki budżetowej, która zakładała utrzymanie zadłużenia na minimalnym poziomie. Dzięki temu miasto, gdy zaszła taka potrzeba, mogło swobodnie zaciągnąć kredyt, by zapewnić wkład własny dla wszystkich projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Dochody budżetu miasta w roku 2010 wyniosły 331 658 tys. zł, przy czym 248 488 tys. zł stanowiły dochody własne, 31 799 tys. zł pochodziło z subwencji, a 28 828 tys. zł - z budżetu UE. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych stanowiące dochody budżetu centralnego wyniosły w analizowanym roku 69 835 tys. zł, co stanowiło nieco ponad 21% dochodów miasta.

Co siódma złotówka z budżetu Miasta Sopotu jest przeznaczana na oświatę i wychowanie, przy czym finanse tego działu są zabezpieczone przez subwencje. Dzięki temu aż 93% sopockich dzieci w wieku 3-6 lat może przebywać w placówkach wychowania przedszkolnego. Na wysoki poziom oświaty wśród młodzieży wpływa bogata oferta klas profilowanych i dodatkowych zajęć z matematyki czy języków obcych oraz współpraca z uczelniami wyższymi. Sopocka młodzież aktywnie uczestniczy również w zajęciach z żeglarstwa.

Wydatki budżetu miasta w roku 2010 wyniosły 399 006 tys. zł, w tym 209 036 tys. zł wydatki majątkowe, a wydatki bieżące 189 970 tys. zł. Najwięcej środków wydatkowano na sport – ponad 26% ogółu wydatków budżetu miasta. Jednak na szczególną uwagę zasługuje ponad 45-procentowy udział wydatków na turystykę, kulturę fizyczną i sport oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

 

Prezydent o Sopocie

Sopot to pod każdym względem miasto niezwykłe – mieszkańcy korzystają z ogromnej ilości wydarzeń kulturalnych, turystów zachwyca niepowtarzalna atmosfera, a osoby prowadzące tu działalność cieszy najlepsza w trójmieście lokalizacja. Jednak dla mnie Sopot to przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy wybrali to miejsce do życia, współtworzą miasto i czują się w nim szczęśliwi.

WIĘCEJ

Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie zostało powołane w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej, zapobiegania bezrobociu i poprawy konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Sopocie. W ramach Centrum działają: MikroInkubator Przedsiębiorczości w Sopocie i Centrum Wspierania Biznesu w Sopocie.

Wykaz najważniejszych spraw do załatwienia:

 

 1. Dowód Osobisty
 2. Rejestracja pojazdu
 3. Zameldowanie/Wymeldowanie
 4. Podatki i opłaty lokalne
 5. Pełnomocnictwa
 6. Impreza masowa – wniosek
 7. Pozwolenie na budowę
 8. Dodatki mieszkaniowe
 9. Dodatek energetyczny

 

Pozostałe procedury znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

WIĘCEJ
09_zdjecie

GODZINY PRACY

  

poniedziałek  10.00 - 18.00
   
wtorek, środa, czwartek  8.00 - 16.00
   
piątek  7.30 - 15.30
   
Kancelaria Ogólna  poniedziałek 10.00 - 18.00, wtorek, środa, czwartek 8.00 - 16.00, piątek 7.30 - 15.30
   

Miejski rzecznik konsumentów 

Miejski Rzecznik Konsumentów
Anna Gut
anna.gut@um.sopot.pl
tel. 58 52-13-670
pokój nr 11A

Środa         8.30  - 16.oo
Czwartek     8.30 – 16.oo
Piątek         8.30 – 13.30

   
Uzgadnianie dokumentacji projektowej  poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00
   
Archiwum 

al. Niepodległości 797 B, Sopot
poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek-czwartek 08.00-16.00, piątek 07.30 – 15.30
Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny przed przybyciem.

tel. 604 559 564

WIĘCEJ
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |