Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

grypa ptaków

05.03.2021

Sopot zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt

Zgodnie z rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni Miasto Sopot jest obszarem zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków. Funkcjonariusze Straży Miejskiej natychmiastowo włączyli się w akcję mającą na celu informowanie oraz przestrzeganie mieszkańców i turystów o występującym niebezpieczeństwie. Apelujemy do Państwa o niezbliżanie się do ptaków i niedokarmianie ich. Jeżeli znajdą Państwo martwego bądź rannego ptaka proszę o tym fakcie pilnie poinformować dyżurnego Straży Miejskiej pod alarmowym nr tel. 986 lub 58 5213850 czynne całą dobę.

 

ROZWIŃ

UWAGA

29.12.2020

UWAGA !!!

Informujemy, że od 1 stycznia nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego dla wpłat na karty opłaty zryczałtowanej.

UWAGA !!!

Informujemy, że od 1 stycznia nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego
dla wpłat na karty opłaty zryczałtowanej.

 

Do 31 grudnia 2020r. prosimy o wpłatę na nr konta :

21 1160 2202 0000 0000 6194 8118

 

Od 1 stycznia 2021r. prosimy o wpłatę na nr konta:

56 1020 1811 0000 0702 0373 5370

ROZWIŃ

Działania SM

19.10.2020

Działania Straży Miejskiej podczas pandemii

Wprowadzenie zasad obowiązujących w czerwonej strefie, którą objęte jest również nasze miasto ma na celu jak najszybsze opanowanie tempa wzrostu nowych zachorowań. Straż Miejska zwiększyła intensywność kontroli w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Covid – 19. Zwracamy szczególną uwagę na prawidłowe zakrycie ust i nosa w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino, Plac Przyjaciół Sopotu, Plac Zdrojowy, Aleja Wojska Polskiego, Aleja Mamuszki. Kontrolujemy teren dworca, sopockiego targowiska miejskiego oraz molo.

W zdecydowanej większości przypadków mieszkańcy Sopotu stosują się do obostrzeń, co świadczy o wysokiej świadomości panującego zagrożenia a także okazywania szacunku dla zdrowia swojego i innych.

Po ostatnim rekordzie zakażeń od 17 października w całym kraju wprowadzone zostaną nowe narzędzia do walki z koronawirusem. m.in. ograniczenia czasowe w funkcjonowaniu punktów gastronomicznych, zamknięte aquaparki i siłownie, a także ograniczona maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych, klientów w sklepach czy korzystających z komunikacji publicznej.  Sytuacja zmusza nas do zintensyfikowania działań a także skutecznego egzekwowania nałożonych nakazów. Wkładamy wiele trudu i wysiłku w pełnienie naszej służby działając dla dobra wszystkich.

ROZWIŃ

Czerwona strefa

09.10.2020

Sopot w czerwonej strefie

Od 3 października br. Sopot został zakwalifikowany do strefy czerwonej, co wiąże się z przestrzeganiem najbardziej restrykcyjnych obostrzeń. Przede wszystkim nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje nie tylko w sklepach, komunikacji miejskiej i obiektach użyteczności publicznej, ale i w przestrzeni publicznej. Straż Miejska podejmuje szereg działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa zwiększając ilość kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych. Kontrolujemy także molo, parki, dworce kolejowe oraz targowisko miejskie. Załogi naszych radiowozów, wyposażone zostały w dodatkowe maseczki, które będą mogli Państwo bezpłatnie pobrać.

Od soboty 10 października w całym kraju zostanie wprowadzona żółta strefa z dodatkowymi obostrzeniami. Stosowanie się do nakazów jest dla naszego wspólnego dobra.

Dbajmy o zdrowie swoich oraz innych i pozostańmy bezpieczni.

 

ROZWIŃ

Podziękowanie dla Straży Miejskiej

24.09.2020

Podziękowanie dla Straży Miejskiej

Podczas sopockiego Koncertu dla mieszkańców „Pamiętajmy o Osieckiej”, który odbył się 12 września br. otrzymaliśmy od Pana Prezydenta Miasta Sopotu szczególne podziękowanie za pracę, poświęcenie i zaangażowanie.  Nasze oddanie i postawa, jaką prezentowaliśmy podczas minionego sezonu oraz życzliwość i niesienie pomocy mieszkańcom w czasie pandemii zostały docenione.

Dziękujemy! To dla nas wielkie wyróżnienie a także uznanie za trud i wysiłek włożony w pełnienie naszej służby

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

 

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej
w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.

 

2. Dane kontaktowe Administratora:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: tomasz.dusza@um.sopot.pl ;

3) telefonicznie (058) 5213854.

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, p. Violettę Chmielak.

 

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: iod@sopot.pl;

3) telefonicznie (058) 5213669.

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz.U. 2019 poz. 1795).

 

6. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz.U. 2019 poz. 1795), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1) wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia;

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do:

1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych;

2) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

8. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 5, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

pawel.zglinski@um.sopot.pl


Profilaktyka
Str. Dorota Garnicka
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

dorota.garnicka@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski

ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Dyżurnych

Justyna Zabiegała

ul. Kościuszki 25/27 
81-704 Sopot
Tel. 58 52 13 852

justyna.zabiegala@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA INSTYTUCJI

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA INSTYTUCJI STRAŻ MIEJSKA W SOPOCIE

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |