Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Piszą o nas

19.02.2020

ROZWIŃ

Graficiarz w tunelu pod Al. Niepodległości

13.02.2020

W samo południe słonecznego dnia doszło do zatrzymania osoby dokonującej aktu wandalizmu w tunelu pod Al. Niepodległości w Sopocie. Operator monitoringu miejskiego zauważył mężczyznę malującego sprayem ścianę tunelu i natychmiast skierował tam patrol pieszy Straży Miejskiej. Funkcjonariusze zatrzymali 21 – latka dokonującego niszczenia mienia  i ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 zł.

 

W samo południe słonecznego dnia doszło do zatrzymania osoby dokonującej aktu wandalizmu w tunelu pod Al. Niepodległości w Sopocie. Operator monitoringu miejskiego zauważył mężczyznę malującego sprayem ścianę tunelu i natychmiast skierował tam patrol pieszy Straży Miejskiej. Funkcjonariusze zatrzymali 21 – latka dokonującego niszczenia mienia  i ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Wygląd miasta zależy przede wszystkim od jego mieszkańców. Wszelkie zachowania chuligańskie są niedopuszczalne i są przez nas surowo karane. Pomoc w ujęciu sprawcy
na gorącym uczynku pozwoli na sprawne i skuteczne działanie, dlatego tak istotne jest zachowanie czujności i reagowanie, kiedy są Państwo świadkami podobnych incydentów.

ROZWIŃ

Zabłąkane psy

13.02.2020

W ostatnim czasie coraz częściej otrzymujemy informacje o samotnie biegających psach. Tylko w  środę 5 lutego br. funkcjonariusze SM otrzymali dwa zgłoszenia o wolno biegających,  zabłąkanych psach, które zostały zatrzymane do czasu przyjazdu  strażników przez osoby zgłaszające. W każdym z takich przypadków patrol municypalnych przewozi zwierzęta do schroniska „Sopotkowo”, by zapewnić im bezpieczne miejsce i w razie potrzeby pomoc medyczną.

 

W ostatnim czasie coraz częściej otrzymujemy informacje o samotnie biegających psach. Tylko w  środę 5 lutego br. funkcjonariusze SM otrzymali dwa zgłoszenia o wolno biegających,  zabłąkanych psach, które zostały zatrzymane do czasu przyjazdu  strażników przez osoby zgłaszające. W każdym z takich przypadków patrol municypalnych przewozi zwierzęta do schroniska „Sopotkowo”, by zapewnić
im bezpieczne miejsce i w razie potrzeby pomoc medyczną. Na szczęcie właściciele tych czworonogów szybko zgłosili się po swoich pupili jednak w jednym przypadku interwencja została zakończona nałożeniem mandatu karnego z art. 77 k.w.
za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Dziękujemy za czujność i zainteresowanie jakie mieszkańcy Sopotu okazują zagubionym psiakom i jednocześnie apelujemy do właścicieli czworonogów,
by umieszczali swoje dane kontaktowe przy obrożach psów, co znacznie ułatwi
i przyspieszy skontaktowanie się z Państwem.

ROZWIŃ

Nielegalne wysypiska śmieci.

10.02.2020

Dzięki współpracy operatorów monitoringu z rewirowymi SM udało się ustalić sprawców odpowiedzialnych za zaśmiecenie terenu przy ul. Kolejowej. Dwóch mężczyzn poza wyznaczonym terminem wystawiło odpady wielogabarytowe tworząc nielegalne wysypisko śmieci. Mężczyźni zostali ukarani mandatami karnymi oraz nakazano im uprzątniecie terenu.

 

Dzięki współpracy operatorów monitoringu z rewirowymi SM udało się ustalić sprawców odpowiedzialnych za zaśmiecenie terenu przy ul. Kolejowej. Dwóch mężczyzn poza wyznaczonym terminem wystawiło odpady wielogabarytowe tworząc nielegalne wysypisko śmieci. Mężczyźni zostali ukarani mandatami karnymi oraz nakazano im uprzątniecie terenu.

Wynoszenie odpadów wielogabarytowych w terminach innych
niż wyznaczone jest wykroczeniem z art. 10 ust. 2a Uchwały Rady Miasta Sopot i skutkuje nałożeniem na sprawcę mandatu karnego w wysokości
od 20 do 500 zł. Terminarz wywozu odpadów każdego rodzaju jest dostępny na stronie internetowej ZOM Sopot.

ROZWIŃ

Pomoc w odnalezieniu psa

30.01.2020

Dnia 29 stycznia, około godziny 11:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o uprowadzeniu psa sprzed kościoła pw. św. Andrzeja Boboli. Po wnikliwym przejrzeniu nagrań z kamer monitoringu miejskiego strażnicy udali się na miejsce prawdopodobnego przebywania osoby, która uprowadziła czworonoga.  Dzięki szybkiej interwencji i zaangażowaniu funkcjonariuszy piesek został odnaleziony i oddany w ręce właściciela.

Dnia 29 stycznia, około godziny 11:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o uprowadzeniu psa sprzed kościoła pw. św. Andrzeja Boboli. Po wnikliwym przejrzeniu nagrań z kamer monitoringu miejskiego strażnicy udali się na miejsce prawdopodobnego przebywania osoby, która uprowadziła czworonoga.  Dzięki szybkiej interwencji i zaangażowaniu funkcjonariuszy piesek został odnaleziony i oddany w ręce właściciela.
Pamiętajmy, że zgodnie z art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
na terenie gminy na osoby utrzymujące zwierzęta domowe nałożonych jest szereg zobowiązań, co do sprawowania opieki nad nimi.
Kwota mandatu za niestosowanie się do tych nakazów wynosi od 20 do 500 zł.

 

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej
  w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.
 2. Dane kontaktowe Administratora:

1)    listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2)    poprzez pocztę e-mail: tomasz.dusza@um.sopot.pl ;

3)    telefonicznie (058) 5213854.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1)    listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2)    poprzez pocztę e-mail: iod@sopot.pl ;

3)    telefonicznie (058) 5213669.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.).
 2. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1)    wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia;

2)    z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do:

1)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych;

2)    żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO