Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Sprawcy odpowiedzą za zniszczenie kubików.

12.03.2020

W ostatnim czasie na sopockim Monciaku stanęły kubiki, na których zamieszczone zostały informacje o klubach go-go. Już w dniu postawienia kubików dwa z nich uszkodzono. Trzeci kubik został zniszczony pod koniec zeszłego tygodnia. W ujawnieniu wszystkich sprawców ogromną rolę odegrał operator monitoringu miejskiego, dzięki któremu dwie osoby odpowiedzialne za niszczenie mienia zostały ujęte i przekazane KMP Sopot. W sprawie trzeciego oprawcy Straż Miejska skieruje sprawę do Sądu Rejonowego.

W ostatnim czasie na sopockim Monciaku stanęły kubiki, na których zamieszczone zostały informacje o klubach go-go. Już w dniu postawienia kubików dwa z nich uszkodzono. Trzeci kubik został zniszczony pod koniec zeszłego tygodnia. W ujawnieniu wszystkich sprawców ogromną rolę odegrał operator monitoringu miejskiego, dzięki któremu dwie osoby odpowiedzialne za niszczenie mienia zostały ujęte i przekazane KMP Sopot. W sprawie trzeciego oprawcy Straż Miejska skieruje sprawę do Sądu Rejonowego.

ROZWIŃ

Konkurs plastyczny „Eko Strażnik”.

04.03.2020

Już po raz piąty Straż Miejska w Sopocie organizuje konkurs plastyczny skierowany do przedszkolaków ze wszystkich sopockich przedszkoli. W tym roku tematem przewodnim jest ekologia a każdy milusiński może przenieść na papier wszystko, co mógłby zrobić będąc Eko Strażnikiem. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej od lat cieszącej się uznaniem i zadowoleniem dzieci imprezie. Strażniczki miejskie przeprowadziły we wszystkich grupach przedszkolnych zajęcia profilaktyczne dotyczące ochrony środowiska, segregacji odpadów, recyklingu i sposobów
na wykorzystanie lub ograniczenie produkcji śmieci, by rozszerzać świadomość dzieci na temat ekologii a także przygotować do udziału w konkursie.

 

Już po raz piąty Straż Miejska w Sopocie organizuje konkurs plastyczny skierowany do przedszkolaków ze wszystkich sopockich przedszkoli. W tym roku tematem przewodnim jest ekologia a każdy milusiński może przenieść na papier wszystko, co mógłby zrobić będąc Eko Strażnikiem. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej od lat cieszącej się uznaniem i zadowoleniem dzieci imprezie. Strażniczki miejskie przeprowadziły we wszystkich grupach przedszkolnych zajęcia profilaktyczne dotyczące ochrony środowiska, segregacji odpadów, recyklingu i sposobów
na wykorzystanie lub ograniczenie produkcji śmieci, by rozszerzać świadomość dzieci na temat ekologii a także przygotować do udziału w konkursie.

Prace należy dostarczyć na Dyżurkę SM w Sopocie do dnia 22 marca 2020 r. Obrady komisji konkursowej odbędą się dnia 25 marca br. natomiast ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród dla laureatów będzie miało miejsce 7 kwietnia br. w Sali Herbowej Urzędu Miasta. Na tę uroczystość zostaną zaproszeni wszyscy finaliści konkursu wraz ze swoimi rodzinami.

Wszystkie zrobione prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy na holu UMS, gdzie każdy będzie mógł je zobaczyć.

Regulamin konkursu jest dostępny w każdym oddziale przedszkolnym.

ROZWIŃ

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

03.03.2020

W sobotę 29 lutego oraz niedzielę 1 marca br. Straż Miejska zabezpieczała obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” , gdzie pod pomnikiem Żołnierzy AK oraz pomnikiem Inki przy ul. Armii Krajowej Prezydent Miasta Sopotu wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej złożył kwiaty i wieńce oddając hołd poległym.

W sobotę 29 lutego oraz niedzielę 1 marca br. Straż Miejska zabezpieczała obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” , gdzie pod pomnikiem Żołnierzy AK oraz pomnikiem Inki przy ul. Armii Krajowej Prezydent Miasta Sopotu wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej złożył kwiaty i wieńce oddając hołd poległym.

ROZWIŃ

Piszą o nas

19.02.2020

ROZWIŃ

Graficiarz w tunelu pod Al. Niepodległości

13.02.2020

W samo południe słonecznego dnia doszło do zatrzymania osoby dokonującej aktu wandalizmu w tunelu pod Al. Niepodległości w Sopocie. Operator monitoringu miejskiego zauważył mężczyznę malującego sprayem ścianę tunelu i natychmiast skierował tam patrol pieszy Straży Miejskiej. Funkcjonariusze zatrzymali 21 – latka dokonującego niszczenia mienia  i ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 zł.

 

W samo południe słonecznego dnia doszło do zatrzymania osoby dokonującej aktu wandalizmu w tunelu pod Al. Niepodległości w Sopocie. Operator monitoringu miejskiego zauważył mężczyznę malującego sprayem ścianę tunelu i natychmiast skierował tam patrol pieszy Straży Miejskiej. Funkcjonariusze zatrzymali 21 – latka dokonującego niszczenia mienia  i ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Wygląd miasta zależy przede wszystkim od jego mieszkańców. Wszelkie zachowania chuligańskie są niedopuszczalne i są przez nas surowo karane. Pomoc w ujęciu sprawcy
na gorącym uczynku pozwoli na sprawne i skuteczne działanie, dlatego tak istotne jest zachowanie czujności i reagowanie, kiedy są Państwo świadkami podobnych incydentów.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

 

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej
w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.

 

2. Dane kontaktowe Administratora:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: tomasz.dusza@um.sopot.pl ;

3) telefonicznie (058) 5213854.

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, p. Violettę Chmielak.

 

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: iod@sopot.pl;

3) telefonicznie (058) 5213669.

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz.U. 2019 poz. 1795).

 

6. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz.U. 2019 poz. 1795), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1) wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia;

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do:

1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych;

2) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

8. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 5, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO