WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM TRISTAR W GDAŃSKU, GDYNI I SOPOCIE

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Finansowanie projektu:

 

Całkowity koszt inwestycji:  160.815.099,81 PLN
Kwota dofinansowania ze środków UE: 136.074.104,10 PLN
Środki z budżetu Gminy Miasta Gdyni:  13.277.545,69 PLN
Środki z budżetu Gminy Miasta Gdańska: 10.261.179,59 PLN
Środki z budżetu Gminy Miasta Sopotu: 1.202.270,43 PLN

 

Planowany okres realizacji projektu:

 

08.01.2007 – 31.12.2014

 

Obszar realizacji:

 

Granice administracyjne Miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu - wchodzących w skład Aglomeracji Trójmiejskiej

 

Cel projektu:

 

Wdrożenie Systemu TRISTAR ma na celu skrócenie czasu przejazdu pojazdów i podróży transportem zbiorowym, a także zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, dzięki zwiększeniu dostępności i poprawy warunków ruchu, oraz usprawnieniu podróży poprzez rozbudowany systemem informacji drogowej i informacji dla pasażerów transportu zbiorowego.
Cele jakościowe zastosowania Systemu TRISTAR wdrażanego w Trójmieście to:
1) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej;
3) zmniejszenie zatłoczenia w podstawowym układzie dróg i ulic;
4) monitorowanie i ochrona środowiska naturalnego;
5) bardziej efektywny nadzór nad funkcjonowaniem poszczególnych elementów systemu transportu;
6) sprawniejsze zarządzanie ratownictwem drogowym;
7) usprawnienie przekazywania informacji o funkcjonowaniu systemu transportu kierowcom i podróżnym.

Źródło dofinansowania projektu:

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych

gdynia
gdańsk

Beneficjent:

 

Gmina Miasta Gdyni

 

 

Partnerzy:

 

Gmina Miasta Gdańska, Gmina Miasta Sopotu

tristar2

Zakres projektu:


Przedmiotem projektu jest budowa systemu zarządzania i sterowania ruchem opartego o rozbudowę infrastruktury sygnalizacyjnej wraz z budową infrastruktury telekomunikacyjnej, a także budowę dwóch współpracujących ze sobą Centrów Zarządzania i Sterowania Ruchem – jednego w Gdyni, obejmującego zasięgiem działania obszar Gdyni oraz drugiego w Gdańsku, obejmującego zasięgiem działania obszar Gdańska i Sopotu.
W obrębie Systemu TRISTAR zastosowane zostaną podsystemy funkcjonalne w zakresie sterowania ruchem z priorytetami dla pojazdów transportu zbiorowego i wykrywaniem incydentów, pomiarów ruchu, nadzoru wizyjnego, nadzoru meteorologicznego, znaków i tablic zmiennej treści, informacji parkingowej, informacji dla kierowców, zarządzania bezpieczeństwem (rejestracja przejazdu na czerwonym świetle, rejestracja przekroczeń prędkości, identyfikacja pojazdów), zarządzania transportem zbiorowym (dynamiczna informacja pasażerska, współpraca z systemem sterowania ruchem), planowania ruchu.
Systemem TRISTAR objętych zostanie 152 skrzyżowania. W ramach realizacji projektu powstanie jeden system zarządzania i sterowania ruchem miejskim obejmujący swoim działaniem Gdańsk, Sopot i Gdynię.

Planowane rezultaty realizacji projektu:


Wdrożenie Systemu TRISTAR pozwoli na likwidację mankamentów infrastruktury w zakresie zwiększenia dostępności, poprawy warunków ruchu, bezpieczeństwa ruchu, a także zakresu informacji o ruchu drogowym dla jego uczestników. Wdrożenie systemu opracowanego przez naukowców z Politechniki Gdańskiej wpłynie znacząco na:
1) Usprawnienie ruchu – poprzez minimum 5,5 % skrócenie globalnego czasu przejazdu wszystkich pojazdów, rozumianego jako różnica między prognozowanym czasem przejazdu w wariancie bezinwestycyjnym a prognozowanym czasem przejazdu w wariancie inwestycyjnym.
2) Usprawnienie komunikacji publicznej – poprzez minimum 6,5 % skrócenie globalnego czasu podróży środkami transportu zbiorowego, rozumiane jako różnica między prognozowanym czasem podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym na obszarze objętym Systemem TRISTAR w wariancie bezinwestycyjnym a czasem podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym na obszarze objętym Systemem TRISTAR w wariancie inwestycyjnym.

tristar1

Kontakt


Pan Wojciech Ogint – Naczelny Inżynier, Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie
Numer telefonu: 58 551-72-61
Numer faksu: 58 551-55-34
Adres poczty elektronicznej: zdiz@sopot.pl

Infrastruktura i środowisko
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |